Partiet Sentrum

Endring
fra midten

Vi kjemper for bærekraftige løsninger

Partiet Sentrum bygger sin politikk på vedtatte menneskerettigheter og FN sine bærekraftsmål. Vi er tverrpolitisk og blokkuavhengig, som betyr at vi er villig til å samarbeide der vi får gjennomslag for vår politikk. 

Psykisk helse i sentrum

Vi må styrke tilbudet om psykisk helsehjelp, bygge flere gode møteplasser tilby et lavterskeltilbud med kort ventetid og god beredskap.

Klima og miljø i sentrum

For å lykkes med det grønne skifte og kunne forsyne hele landet vårt med strøm, er vi avhengig av en massiv satsning på fornybar energi.

Mangfold i sentrum

– Nei til rasisme
– Ja til kjønnsmangfold
– Ja til livssynsmangfold

Partiet Sentrum vil fremme mangfoldet i norske kommuner.

Funkis i sentrum

Vi må gjøre mer for CRPD i Norge

I Norge er CRPD ratifisert, men ikke inkorporert i menneskerettsloven (slik f.eks. barns rettigheter og kvinners rettigheter er).  Stortinget har stemt det ned. 

Gratis Kollektivtilbud i Sentrum

Kollektivtilbudet er en viktig satsning i det grønne skiftet. Vi tror at ett gratis kollektivtilbud vil øke andelen som reiser kollektivt, samt det vil redusere kostnader for lavinntektspersoner.

Vi vil ha en endring i Norsk politikk. Vil du?

Jeg vil støtte Partiet Sentrum økonomisk

12 + 8 =

Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giversatitstikk sammen med min tidligere registrerte informsjon. 

Les Partiet Sentrums personvernerklæring

Finn ditt fylkeslag

Oslo

Agder

Innlandet

Nordland

Rogaland

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestland

Troms

Møre og Romsdal

Akershus

Finnmark

Buskerud

Østfold

FN’s Bærekraftsmål

Utrydde Fattigdom

Bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andelen mennesker som lever i relativ fattigdom.

Utrydde Sult

Målet handler om at alle mennesker skal ha tilgang på næringsrik og bærekraftig mat hele året, og at ingen skal sulte. Det å få i seg nok mat til å leve et godt liv er en menneskerettighet. Likevel er det mange som sulter i verden. Etter tiår med nedgang, stiger nå tallene for antall mennesker som sulter.

God helse og livskvalitet

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold.

God utdanning

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og  veldig mange flere går i dag på skole enn for bare få tiår siden. Før koronapandemien, gikk ni av ti barn på skolen. Til tross for dette, kan fremdeles over 750 millioner mennesker i verden fortsatt ikke lese eller skrive, hvorav to tredjedeler er kvinner. Inkluderende opplæring av god kvalitet for alle, er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.

Likestilling mellom kjønnene

Verden er langt mer likestilt enn for få tiår siden. Andelen kvinner som deltar i politikk og næringsliv øker, men det er fremdeles langt flere menn enn kvinner i maktposisjoner.

Rent vann og gode sanitærforhold

Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Hele 1 av 4 personer i verden har ikke tilgang til trygge drikkevannskilder. Enda flere mangler toalett og ordentlige sanitære forhold.

Ren energi til alle

Bærekraftsmål 7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi må på plass for å få til bærekraftig utvikling.

Mindre ulikhet

Før pandemien gikk flere mål på ulikhet i riktig retning. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men ikke automatisk ført til mindre fattigdom. Pandemien har forverret eksisterende ulikhet mellom og i land, spesielt blant de fattigste.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer trolig til å øke til 60 prosent i 2030. Byene fungerer som møteplasser for handel, kultur, innovasjon og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og slumområder hindrer gode levekår.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

Stoppe klimaendringene

Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden.

Livet i havet

Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda.

Livet på land

Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land, som hele jordkloden er avhengig av. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr.

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn

Pin It on Pinterest