Vi må styrke diskrimineringsvernet!

Det er opprørende og skremmende å høre Presilyas (23) fortelling om de uakseptable og alvorlige rasistiske opplevelsene hun og søstrene har opplevd i Lillesand. Det er bra at kommunen tar tak i hendelsen nå. Dessverre er ikke historien unik.

Alt for mange barn og unge har opplevd lignende historier rundt om i landet. Det viser at det ikke bare er et lokalt problem, men en utfordring det også må tas tak i nasjonalt. Vi i Partiet Sentrum har bekjempelse av rasisme høyt opp på agendaen. Vi har nylig gjennomført to rundebords diskusjoner med sentrale aktører som jobber med temaet. Et sentralt innspill er å styrke diskrimineringsvernet, det må slås ned på rasistiske ytringer og handlinger. Både enkeltpersoner og institusjoner må stilles til ansvar. At kommunen er sent på banen er ikke overraskende. Mange barn og unge opplever at skolene og skoleeier (kommunene) lar rasistisk motiverte handlinger og holdninger passere fordi de ikke vet hvordan de skal håndtere det.

Holdninger skapes i hjemmet, men Partiet Sentrum ser at vi må jobbe med dette temaet også på samfunnsnivå. Vi vil, basert på de innspillene vi har fått, jobbe for at det blir en nasjonal veileder til lærere om hvordan forebygge og håndtere rasisme i skolen og lokalsamfunnet. Norge er et mangfoldig land. Lokalmiljø, sivilsamfunn og arbeidsliv må inngå i arbeidet med å fjerne all trakassering – ikke minst den som bygger på hudfarge.