Den akutte humanitære situasjonen som har oppstått som følge av krigen i Ukraina må møtes med hjertevarme og handlekraft. Norge bør straks legge til rette for rask bosetting i kommunene, samt inkludering i arbeidsliv, helsevesen, skole, barnehage, og fritidstilbud.

Partiet Sentrum støtter opprettelsen av luftbro. Dette sikrer organisert og kontrollert utreise fra Ukraina og nabolandene, og mottak av flyktninger hit til landet. Det må videre sikres en mer organisert fordeling av flyktninger til kommunene, og tiltakene som trengs må raskt etableres og finansieres. Inntaket av flyktninger må ses i lys av det til enhver tid gjeldende behovet, fordelingen mellom land i EU og den kapasitet som kommunene melder tilbake.

Norge må ha spesielt fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne, barn og andre utsatte grupper. Utnyttelse av kvinner og enslige mindreårige gjennom arbeidslivskriminalitet, narkotika og prostitusjon må forhindres.

Mottak av flyktninger på et slikt nivå vi snakker om nå har en stor økonomisk kostnad for oss. Men humanitet kan ikke måles i kroner og øre, heller ikke verdien av å bidra. Samtidig er det mange grunner for å tenke struktur og kostnadseffektivitet. Gode planer og raske tiltak kan vende kaos til trygghet for den det gjelder.

For å kunne ta imot flyktninger i stort antall må vi bygge kapasitet på boligsiden, og vi må ruste mottakene. Samtidig må vi ha en tanke om hvordan vi kan aktivisere og integrere flyktningene tidligst mulig, blant annet gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner, kultur og idrett..

Vi kan møte utfordringene med bosetting av flykninger ved følgende trinn:

  1. Gjenåpne tidligere asylmottak.
  2. Bruk av hotell og andre egnede bygg i privat eller offentlig eie.
  3. Stimulere private borgere til å gjøre leiligheter, hytter og tomme hus tilgjengelige gjennom gode avtaler. Det offentlige må sikre økonomiske kompensasjoner, tidsbegrenset leiekontrakter og sosial ivaretagelse av flyktningene slik at privatpersoner slipper å stå med et ansvar de ikke har forutsetninger for å bære.

For å få til dette må det offentlige lede arbeidet i tett samskaping med privat, ideell og frivillig sektor.

Pin It on Pinterest