Innlegg publisert i Dagen, 14. januar 2023

Av: Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum og klimapolitisk talsperson i Partiet Sentrum

Nok en gang holdt Hans Majestet Kongen en flott nyttårstale. Kongen var innom flere viktige temaer. Likevel håper jeg Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen fulgte ekstra nøye med når kongen oppfordret til klimahandling. På dette feltet svikter de dessverre fullstendig.

I sin nyttårstalen sa kongen helt korrekt at “klimaet er nå det mest alvorlige”. Videre oppfordret han til klimahandling gjennom ordene “Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorda vår. Både for å beskytte menneskers hjem, og for å bevare den fantastiske naturen der alt levende henger sammen. (…) Klimaendringer stopper ikke ved landegrenser. Jeg har et inderlig håp om at vi nå vil klare å handle i tråd med alvoret i situasjonen.”

Dette er ikke bare et budskap det brede lag i befolkningen vår trenger å høre, først og fremst håper jeg kongens oppfordring når inn hos våre ledende politikere. De har dessverre sviktet oss alt for lenge med manglende handlingskraft i møte med klimakrisen.

Støre-regjeringen er en klimakatastrofe

Dessverre er ikke dagens regjering noe unntak. Etter åtte år med en klimafiendtlig Solberg-regjering hadde jeg store forventninger og håp om en mer grønn politikk etter regjeringsskiftet. Men slik ble det på ingen måte.

Allerede i Hurdalsplattformen kunne vi lese om Støres oljegrå politikk: “norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles (…) Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel”. Dette er stikk i strid med hva forskere og fagfolk tydelig uttaler at verdenssamfunnet trenger; en utfasing av kull, olje og gass til fordel for en massiv satsing på fornybar energi.

I høstens forslag til statsbudsjett ble jeg og alle andre som hadde et håp om norsk klimahandling skuffet igjen. Da foreslo regjeringen å halvere støtten til skogvern, avvikle hele klimastøtte-ordningen, øke el-bilavgiftene og senke drivstoffavgiftene. Støre-regjeringen er rett og slett en klimakatastrofe.

Vi trenger en snuoperasjon!

Norges fatale handlingslammelse i møte med klimakrisen er nødt til å ta slutt. Konsekvensene av dagens politikk er flere naturkatastrofer, utryddelse av arter, flere mennesker på flukt, mat- og vannmangel, ødeleggelser av natur og økt sosial ulikhet.

Som kongen helt korrekt sa i sin nyttårstale: “Klimaendringer stopper ikke ved landegrenser”. Og vi, som et av verdens rikeste land, er faktisk blant de aller verste i verden. Når vi regner klimagassutslipp per innbygger er det kun tre land i hele verden som slipper ut mer enn oss.

Dette mener jeg gir oss et ekstra stort ansvar for å bidra til å stoppe klimakrisen. Vi har både naturressursene, teknologien, kunnskapen og økonomien som skal til for å klare det grønne skiftet. Det som mangler er politisk handlingsvilje. Vi trenger en snuoperasjon!

Støre-regjeringen svikter min og kommende generasjoner når de stadig åpner nye oljefelt og kutter i viktige klimatiltak. Det er på tide at de lytter til Hans Majestet Kongen, FNs generalsekretær, forskere og fagfolk: Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorda vår!

Yemane -dagen er til minne om Yemane, som satt 24 år på asylmottak i Norge. Vi bruker dagen til å kjempe for papirløse og ID-løse sine rettigheter.

Mennesker som bor i Norge uten ID mangler rett til helsehjelp, til skole og til jobb. De får ikke ha bank-konto, og heller ikke benytte seg av noen tjenester som forutsetter bank -ID. Flere av dem har bodd her i mange år, enkelte er til og med født i Norge. Likevel må de fortsette å leve i limbo, uten mulighet til å ta del i samfunnet. Dette må vi gjøre noe med!

I opptakten til Yemane-dagen møtte aktivist og Sentrum-medlem Arne Viste partileder Geir Lippestad og 1. nestleder Irene Solli på partikontoret i Oslo. Her diskuterte vi gode lokalpolitiske grep for å bedre situasjonen for papirløse, samt nye måter å gi dem oppmerksomhet og rettigheter på. En liten oppsummering av noe av samtalen ble filmet, og kan sees øverst i denne saken.

Bli gjerne med å spre oppmerksomhet rundt papirløses manglende rettigheter i Norge!

Resolusjon vedtatt av Landsstyret 23. oktober 2022

Partiet Sentrum mener at bevilgninger bør prioriteres slik at det palliative arbeidet i helseforetakene kan utvikles, ikke nedskjæring som er tilfellet i dag. Det trengs ikke dyre designersofaer, men et trygt og godt fagmiljø med tilstrekkelige ressurser. Familiene må kunne bo hjemme så lenge som mulig. Gjerne til siste dag. Det krever ambulerende fagteam og sykehus som utvikler sine tjenester i samarbeid med andre aktører.

Det er enkelt å ha forståelse for at det blir reaksjoner når planlagte bevilgede midler brått trekkes tilbake. Mange frivillige organisasjoner og ideelle aktører har fått et endret regime å forholde seg til i årets statsbudsjett. Dette skaper selvsagt stor usikkerhet og uforutsigbarhet i forhold til tilbud som gis og planer som er lagt. Og de som har fått – og er avhengig av – de største bevilgningene vil selvsagt stå overfor de største utfordringene. 

Bevilgningen til Foreningen for Barnepalliasjon kom i stand som følge av en budsjettavtale, og er blitt kritisert for ikke å være i tråd med faglige råd. Det er også mulig å se for seg at store bevilgninger til en aktør betyr at andre også viktige aktører får mindre, og at prioriteringene får en politisk vinkling mer enn en faglig eller behovsbasert. 

Døende barn er et følelsesladd uttrykk. Også bevilgninger som gis blir vanskelig å debattere og sette spørsmål ved fordi temaet er utrolig sårt.

Alle som har fulgt barn til graven, er opptatt av at palliativt arbeid utvikles i nærmiljøet, i helseforetakene, i kommunen, slik at gode tjenester kan gis nær familien, og helst hjemme, slik at døden kan komme i kjente omgivelser.

Palliativ periode kan strekke seg over måneder og år. Livet skal leves så normalt som mulig.

Før man etablerer barnehospice i Norge, trenger man å sikre kunnskap og kompetanse innen barnepalliasjon i den offentlige helsetjenesten over hele landet. 

Resolusjon vedtatt av landsstyret 23. oktober 2022

Det siste drøye året har strømmen vært uvanlig dyr i Norge, og mye tyder på at dette er en situasjon som kan oppstå oftere i tiden fremover. Det grønne skiftet medfører at behovet for strøm er økende. Å produsere mer strøm raskt har vist seg å være krevende, særlig om det ikke skal komme i konflikt med vernehensyn. Derfor trengs det tiltak som reduserer strømforbruket der dette er mulig. 

Norske hjem har et stort potensial for energisparing, særlig gjelder dette enkle tiltak for oppvarming og reduksjon av varmetap. Enkle og effektive tiltak kan være montering av varmepumpe, etterisolering, og skifte av gamle vinduer. Denne typen tiltak kan gjennomføres relativt raskt, og om de gjøres i mange hjem, kan de utgjøre en stor forskjell i nasjonale strømforbruket. Strømregningen blir også vesentlig lavere for de som gjennomfører tiltakene.

I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det flere forslag til incentiver for å raskt gjennomføre slike tiltak i private hjem. Husbanken gir støtte til tiltak i kommunale utleieboliger, Enova gir penger til tiltak i private hjem. Imidlertid er disse tiltakene forbeholdt boliger som ikke brukes til skattepliktig utleie. Dette betyr at ordningene ikke vil komme beboere i private utleieboliger til gode. Det er også begrensninger til tiltak i boliger som leies ut av utleieselskap. Mennesker som leier bopel, har ofte i utgangspunktet dårligere økonomi enn mennesker som eier egen bolig. Samtidig er det som regel leietaker som betaler for strømforbruket, noe som medfører at utleier ikke har noe incentiv til å gjennomføre tiltak som reduserer strømforbruket. 

Med alt dette til grunn, ser vi at regjeringens incentivordning for energisparing står i fare for å sementere økonomiske forskjeller, hvor de med egen bolig og god økonomi får støtte til å gjennomføre strømsparende tiltak, men de med dårligst råd går glipp av muligheter til å spare strøm og penger. 

Partiet Sentrum mener at de foreslåtte ordningene må endres, slik at de blir særlig aktuelle for bruk i utleieboliger. Dette betyr at utleier må få tilgang til støtteordninger for å gjennomføre energiøkonomiske tiltak.

Konkrete tiltak:

 • Lage gode tilskuddsordninger for anskaffelse av varmepumpe i alle boliger, inkludert utleieboliger
 • Gi støtte til anskaffelse av solcellepanel på utleieboliger på lik linje med selveieboliger
 • Utarbeide gode støtteordninger for etterisolasjon og skifte av vinduer der det gir god energiøkonomisk effekt

Resolusjon vedtatt i Landsstyret 23. oktober 2022

I regjeringens forslag til statsbudsjett, settes det ikke av nye investeringsmidler til heldøgns omsorgsplasser og sykehjem. Midlene har ligget i statsbudsjetter siden 2008, og er en ordning hvor kommunene kan søke om støtte til bygging og rehabilitering av omsorgsboliger og sykehjem. Ordningen ble opprettet i forbindelse med at kommunene overtok mer av ansvaret på omsorgssektoren. 

For 2023 er det kun satt av midler til å videreføre tiltak allerede startet, og ingen midler til å starte opp nye tiltak. Det medfører bråstopp i planlagte byggeprosjekter i omsorgssektoren i hele Norge. Kommunene har i liten grad mulighet til å bære hele utgiften på nødvendige prosjekt selv, uten at andre viktige tilbud rammes.Barn og voksne med alvorlige hjelpebehov får ikke nødvendig hjelp i dag. Dette kuttet vil gjøre hverdagen for syke og deres pårørende ennå vanskeligere, og kan føre til eskalering i behovet for helsehjelp fordi man ikke får hjelp lokalt.

Partiet Sentrum ber om at tildelingen videreføres i tråd med de senere års tildeling på feltet, slik at standarden på og antall av omsorgsboliger og institusjonsplasser i hele landet kan heves.

Resolusjon vedtatt i Landsstyret 23. oktober 2022

Partiet Sentrum ser at samarbeidsorganisasjoner melder om stor økning i antall familier som sliter med å få endene til å møtes, etter at priser og renter har gått kraftig opp de senere månedene. For noen gir selv en meget spartansk livsførsel ikke rom til å kjøpe det mest nødvendige, som mat og klær. Mange av disse familiene har i en normalsituasjon nok til å stå på egne ben, men i den ekstraordinære krisen blir det krevende for dem å klare seg uten sosialhjelp. For å få sosialhjelp i Norge, kreves det at alle andre muligheter er utprøvd, herunder bruk av all egen formue. 

Mange steder hører vi om en praksis der Nav vurderer bolig som en del av denne formuen, og krever at denne selges og egenkapitalen brukes opp før man eventuelt får rett til å motta sosialhjelp. Veien inn til boligmarkedet kan være veldig lang og bratt. Partiet Sentrum mener at dette er et urimelig krav å stille familier i kortvarig økonomisk krise. Det er behov for en lovendring der fast bolig ikke kan legges til grunn for formueberegningen. Foreløpig gjerne som en midlertidig regel frem til sommeren 2025, samtidig som ordningen utredes og vurderes gjort permanent. 

Resolusjon vedtatt av Partiet Sentrum, 22. oktober 2022

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, foreslås det en reduksjon av tolkenes rettsalær. Som en følge av dette, vil det å påta seg oppdrag for domstolene være mindre attraktivt for profesjonelle tolker – særlig de høyt kvalifiserte tolkene. Dette rammer rettssikkerheten til personer med behov for tolk, ofte mennesker som allerede er utestengt fra deler av det norske samfunnet. 

Satsene til rettsalær brukes ofte som utgangspunkt for tolkerhonnorar også i andre deler av det offentlige, og nedgangen vil dermed ramme tilgangen på godt kvalifiserte tolker i flere viktige samfunnsinstanser. 

Vi i Partiet Sentrum oppfordrer regjeringen til å stryke dette kuttet fra det endelige statsbudsjettet, slik at det offentlige står bedre rustet til å gjøre seg forstått og å selv forstå i møte med våre medborgere og medmennesker.

Partiet Sentrum stifter nå lokallag i Kristiansand. Med på laget har vi hele bystyregruppen til Tverrpolitisk Folkeliste, deriblant sittende varaordfører i byen, Erik Rostoft. Sammen med partiets første nestleder Irene Solli, og andre fremtredende Partiet Sentrum -medlemmer i byen, har de utarbeidet en felles plattform for lokallaget de går sammen om å starte. Ambisjonsnivået er å få minst fire seter i bystyret i Kristiansand i 2023.

Det felles engasjementet for kampen mot utenforskap, og for innbyggerinvolvering, næringsliv og klima, ut fra et blokkuavhengig ståsted, gjorde det enkelt å se at Partiet Sentrum og Tverrpolitisk Folkeligste jobber for det samme. Fra nå av skal de også gjøre det under samme overskrift, i samme organisasjon: Partiet Sentrum Kristiansand. Tverrpolitisk Folkeligste vil imidlertid bestå i bystyret ut valgperioden, for å overholde kontrakten med velgerne fra 2019.

Den samlede etableringen ble kunngjort under en pressekonferanse tirsdag 27. september, hvor både NRK og regionsavisen Fædrelandsvennen møtte mannsterke opp. Hele bystyregruppen til Tverrpolitisk Folkeligste var til stede, sammen med Geir Lippestad og Irene Solli fra ledelsen i Partiet Sentrum, og flere av listekandidatene Partiet Sentrum hadde i Agder ved stortingsvalget.

Drømmen er å lede en sentrumskoamlisjon som kan være et selvstendig alternativ i kristiansandspolitikken. Sentrumspartienes tid som vedheng til enten Høyre eller Arbeiderpartiet bør gå mot slutten. I fremtiden er det Arbeiderpartiet og Høyre som må innfinne seg med rollen som vedheng til oss – istemmer Erik Rostoft og Irene Solli.

Geir Lippestad i debatt på Arendalsuka 2022.

Partiet Sentrum var sterkt til stede under Arendalsuken 2022. Nedenfor kan du se opptak av debatter hvor partileder Geir Lippestad var med.

I noen av videoene vil du kanskje trenge å spole litt framover til arrangementet begynner.

Hvorfor får ikke personer med autismespekterdiagnose den tilretteleggingen de har krav på


Alle kan jobbe med riktig bistand. Hva er utfordringene med vårt velfungerende velferdssystem?


Hva betyr barnevernsreformen for barna i fosterhjem?


Fremtidens kreftbehandling. Hver dag teller – eller?


Barn, funkis og på flukt. Hvordan ivaretar vi barn med funksjonsnedsettelser etter bosetting?

Partiet Sentrum sin logo.

Sats på psykisk helse!

Den psykiske folkehelsa har vært under press i lang tid. Etter pandemien opplever vi problemopphopning.Kriser og alvorlige hendelser i samfunnet, eller i livet generelt, kan skape frykt og redsel. Når det stabile og forutsigbare rakner mister mange troen på at ting kan bli bedre.

Psykiske plager og sykdom rammer mange. Tall fra blant andre Mental Helse Ungdom er alarmerende. Hvert år tar mellom 500 og 600 mennesker i Norge sitt eget liv. Psykiske lidelser koster samfunnet mangfoldige milliarder årlig. En sterkere satsing på psykisk helse vil hjelpe enkeltmennesker og spare samfunnet for store ressurser.

Både de som rammes og deres pårørende trenger håp om at det er mulig å bli frisk Vi vet at det finnes hjelp som virker. Alle trenger bekreftelse og tro på at det kan gå over med riktig hjelp. 

Psykisk helse blant barn og unge generelt

Et samfunn med større forståelse for psykiske lidelser vil gjøre det lettere å søke hjelp og det vil gjøre oppfølgingen enklere.

Partiet Sentrum vil:

 1. Øke normtallet for helse- og sosialtjenester i skolen, blant annet gjennom økt tilstedeværelse av helsesykepleiere og annet helse- og sosialfaglig personell. 
 2. Styrke satsingen på lokale møteplasser, med fokus på aktivitet og mestring, for og av barn og ungdom med tilstedeværelse av trygge voksne.
 3. Jobbe målrettet for å få økt kunnskap om psykisk helse og psykiske helseplager, herunder hvordan møte sosiale mediers påvirkning på barn og unges psykiske helse. 

Psykisk helse blant sårbare barn og unge

Alt for mange barn og unge opplever å måtte vente lenge før de får den hjelpen de har behov for. Når de ikke får nødvendig hjelp, er det en fallitterklæring for helsetjenesten. 

Partiet Sentrum vil:

 1. Styrke den kommunale helsetjenesten til barn og unge slik at tilbudet treffer brukernes behov. Redusere ventetiden til det minimale.
 2. Etablere en veiledningstjeneste for personer med kjønnsinkongruens, og de som står rundt. 
 3. Øke kompetansen på blant annet spiseforstyrrelser og skolevegring i den kommunale helsetjenesten og sikre et godt, tverrfaglig tilbud. 

Psykisk helse blant barn og unge med en etablert psykisk sykdom

Det trengs kraftfulle tiltak for å hindre og for å behandle langvarig psykisk uhelse hos barn og unge. Det er behov for en krisepakke. Det haster, da koronatiltakene har rammet mange barn og unge hardt.

Partiet Sentrum vil:

 1. At regjeringen bevilger en krisepakke for å styrke et helhetlig behandlingstilbud både fra kommunene og Barne- og ungdomspsykiatrien, deriblant det kommunale tilbudet om ambulerende psykisk helsehjelp for ungdom.
 2. At helsevesenet retter en spesiell oppmerksomhet på umiddelbar oppfølging av barn og ungdom med familie med støttespillere etter selvmordsforsøk.
 3. Sikre en helhetlig oppfølging av ungdom med rusutfordringer. 
 4. Sikre en god overgang fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.