Våre vedtekter

Vedtekter for PARTIET SENTRUM

Vedtatt av stiftelsesmøtet 24.09.2020

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er PARTIET SENTRUM

§ 2 Formål

PARTIET SENTRUM har til formål å etablere et nytt politisk parti i Norge i tråd med plattform vedtatt på stiftelsesmøtet.

PARTIET SENTRUM har til formål å stille lister ved valg.

§ 3 Organisasjonsform

PARTIET SENTRUM er en selveiende, frittstående organisasjon, uten bindinger til andre organisasjoner. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

PARTIET SENTRUM er forpliktet til å følge etiske retningslinjer i Frivillighet Norge.

§ 4 Medlemmer

Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til formål og politisk plattform vedtatt på stiftelsesmøtet. Medlemsrettigheter oppnås fra det tidspunktet kontingent for inneværende år er betalt.

Medlemmer som bryter med foreningens etiske retningslinjer har ikke lenger rett til å beholde medlemskap.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer med medlemsrettigheter har stemmerett og er valgbare til tillitsverv.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent for inneværende år er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet er PARTIET SENTRUMs høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig eller elektronisk melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.

§ 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

  • Behandle årsmelding
  • Behandle regnskap i revidert stand
  • Behandle innkomne forslag
  • Fastsette kontingenten
  • Vedta budsjett
  • Velge leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer, revisor, valgkomite

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 11 Styret

Styret består av 2 til 12 styremedlemmer. Det skal søkes jevn fordeling av kvinner og menn i styret.

PARTIET SENTRUM ledes av styret som er høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal:

  • Iverksette årsmøtets bestemmelser
  • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
  • Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
  • Representere PARTIET SENTRUM utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 12 Grupper/avdelinger

PARTIET SENTRUM kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Styret godkjenner opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere PARTIET SENTRUM utad uten styrets godkjennelse.

§ 13 Signaturrett

Styreleder eller to styremedlemmer i fellesskap innehar signaturrett.

§ 14 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres)

Oppløsning av PARTIET SENTRUM kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Formue skal etter oppløsning og gjeldsinnfrielse tilfalle det formål PARTIET SENTRUM arbeider for å fremme, ved at den blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.