DEN FØRSTE PLATTFORMEN.

Partiet Sentrum byggjer sin politikk på vedtekne menneskerettar og FN sine bærekraftsmål.

«Leave no one behind»

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringene og ta vare på det biologiske mangfoldet. Våre politiske handlingsplaner vil ta utgangspunkt i disse. FNs bærekraftsbegrep må legges til grunn for all politikkutforming: sosial, økonomisk, klima- og miljømessig bærekraft. Det må legges til rette for en utvikling som respekterer naturens bærekraft og som kommer dagens behov i møte uten å ødelegge for kommende generasjoner.

Til grunn for bærekraftsmålene ligger det en fordelingsmessig forpliktelse uttrykt i den overordnede målsetningen om «leave no one behind». Dette innebærer et særlig fokus på at utsatte eller sårbare grupper i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt, skal få det bedre.

En forutsetning for å lykkes med en omstilling til et bærekraftig samfunn er at innbyggerne har kunnskap og holdninger som bidrar til å endre livsstil og politikk. Vi vil derfor utruste og videreutvikle forsknings- og utdanningssektoren med vekt på å bidra til å skape et bærekraftig samfunn. Vi er avhengig av at sivilsamfunn, miljøbevegelse, fagbevegelse og næringsliv samarbeider med offentlig sektor om å forme en bærekraftig fremtid.

Norge er et vidstrakt land. Geografi og ulik befolkningstetthet krever ulike løsninger. Det grønne skiftet må skje ut fra regionale forutsetninger og premisser, med mål om at hele Norge omstilles til et bærekraftig samfunn.

Pin It on Pinterest