frihet for palestina!

Frihet for Palestina! De humanitære lidelsene på Gaza-stripen som følge av Israels folkerettsstridige krigføring er enorme. Et svært høyt og stadig stigende antall mennesker er enten drept, skadet eller savnet. Områder Israel tidligere har annonsert som «trygge soner»...

Nei til aldersgrense på uføretrygd

Partiet Sentrum er bekymret over flere utspill fra Høyre, som vil ramme mennesker med dårlig helse. I sine alternative budsjett gjeninnfører Høyre karensåret for AAP-mottakere, og nylig tok nestleder Henrik Asheim til orde for å gjøre uføretrygd utilgjengelig for...

mer bruk av omvendt voldsalarm nå!

Statistikk viser at én av ti norske kvinner utsettes for fysisk vold av partner eller ekspartner.  I løpet av få dager i det nye året har vi vært vitne til sju drap hvor partner eller tidligere partner mistenkes eller er siktet. I flere av sakene har det vært...

Nei til mineralutvinning på havbunnen!

Partiet Sentrum er bekymret over tilstanden i norske fjorder, og tilbakegang for flere arter i norske farvann. Regjeringen har sammen med Høyre og Fremskrittspartiet vedtatt i Stortinget å åpne for utvinning av mineraler på havbunnen. Dette til tross for at...

Økt selvstendighet og inkludering av svaksynte i samfunnet

Resolusjon: Økt selvstendighet og inkludering av svaksynte i samfunnet  Alle mennesker har rett til å leve selvstendige, verdige og aktive liv. Blinde og svaksynte blir i dag utsatt for diskriminering, og dermed fratatt muligheten for fullverdig deltagelse i...

Pasientforløp kan svekka behandlinga til psykisk sjuke

Pasientforløp kan svekka behandlinga til psykisk sjuke Det er i dag innført pasientforløp for mange sjukdomsgrupper i dei offentlege helsetenestene. Dette inneber ei standardisering av utredning og behandling, og har såleis potensiale til å både korta ventetider og...

Norske fjorder må reddes

Resolusjon: Norske fjorder må reddes  Livet i norske fjorder har endret seg dramatisk de siste årene, på grunn av klimaendringer og betydelig menneskelig påvirkning. Torsken er borte, koraller dør. Studier viser økt algeoppblomstring, tilslamming og stadig flere døde...

Norge må fremme et kostnadsfritt busstilbud

Resolusjon: Norge må fremme et kostnadsfritt busstilbud Partiet Sentrum ser at inflasjon og økte priser i det siste har resultert i større sosiale forskjeller. Mange barn og unge mister muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, og dårlig økonomi begrenser...

Koranbrenning som hatytring

Resolusjon om koranbrenning som hatytring I lys av den senere tids hendelser med koranbrenning i Sverige og Danmark, ønsker Partiet Sentrum å ta avstand fra slike handlinger.   Politiske, verdimessige og religiøse syn skal ikke være fritatt for kritikk, og skal kunne...

Våpenhvile på Gaza nå!

Partiet Sentrum fordømmer Israels kamphandlinger på Gaza, og de kontinuerlige folkerettsbrudd og brudd på menneskerettighetene. Kamphandlingene er ikke legitim krigføring. De er rettet mot en sårbar sivilbefolkning i et tett befolket område, hvor halvparten av...
Mer bruk av omvendt voldsalarm nå!

Statistikk viser at én av ti norske kvinner utsettes for fysisk vold av partner eller ekspartner.  I løpet av få dager i det nye året har vi vært vitne til sju drap hvor partner eller tidligere partner mistenkes eller er siktet. I flere av sakene har det vært besøksforbud og bruk av ordinær voldsalarm. Personer som ber om hjelp fordi de lever i voldsutsatte relasjoner opplever å ikke bli tatt på alvor i sin frykt. Slik kan vi ikke ha det! Hendelsene ryster oss, og kravene om økt bruk av omvendt voldsalarm er på sin plass.

 

Partiet Sentrum stiller seg bak kravene om å få fortgang i lovendring og bruk omvendt voldsalarm, og har vært tydelig på dette helt fra vårt første partiprogram ble laget. Det er viktig og riktig å flytte belastningen fra voldsutsatte til voldsutøver, det skulle vært gjort for lenge siden!

 

Ordningen med omvendt voldsalarm ble innført i 2013, men har i liten grad blitt tatt i bruk. Både Riksadvokaten og Riksrevisjonen har vært tydelig på at det har vært for lav bruk av ordningen, og for lav innsats mot vold i nære relasjoner.

 

Det avdekkes store variasjoner mellom de ulike politidistriktene i omfanget av bruken. Det kan tyde på at kompetansen rundt prosess og lovregler, men også bevissthet rundt muligheten, er variabel. Det har vært argumentert med at omvendt voldsalarm er for inngripende og utformingen av forbudssoner for komplisert å ilegge. I en situasjon hvor det er åpenbart at voldsutsatte og voldsutøvers behov for bevegelse og frihetsfølelse kommer i konflikt, kan det imidlertid ikke være noen tvil om at det er på høy tid å ta belastningen bort fra de voldsutsatte!

 

Hadde vi sett større handlingskraft, kunne vi kanskje gått inn i det nye året uten en slik flom av opprivende drapssaker. Nå må grep tas svært raskt, slik at vi slipper å se det igjen.

Partiet Sentrum krever:

 

 • rask ikrafttredelse av lovendringene om omvendt voldsalarm
 • tilstrekkelig kompetanse og økt fokus i politidistriktene
 • sikre gode behandlingsløp for voldsutøvere
 • styrke tiltak som forebygger og avdekker vold i nære relasjoner som
 • øke støtten til organisasjoner som jobber for økt likestilling og mot vold mot kvinner.
 • sikre helhetlig og langsiktig oppfølging av volds- og overgrepsutsatte
 • sikre gode rammevilkår for krisesentrene, slik at de kan tilby gratis hjelp
 • styrke innsatsen mot internettrelaterte overgrep, gjenopprette en egen gruppe i politiet som kan jobbe med dette, slik Spiderweb gjorde til det ble nedlagt

Vedtatt i sentralstyret 15. januar 2024

Nei til mineralutvinning på havbunnen!

Partiet Sentrum er bekymret over tilstanden i norske fjorder, og tilbakegang for flere arter i norske farvann.

Regjeringen har sammen med Høyre og Fremskrittspartiet vedtatt i Stortinget å åpne for utvinning av mineraler på havbunnen. Dette til tross for at Miljdirektoratet advarer sterkt mot slik utvinning. I sin høring, påpekte direktoratet at regjeringen mangler faglig og rettslig grunnlag for beslutningen. De sier at «mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen vil ha betydelige og irreversible konsekvenser for det marine miljøet», og påpeker videre at man som et minstekrav må gjennomføre en kartlegging av alt marint liv før man i det hele tatt gjør en vurdering av hvilke områder det kan være aktuelt å gjøre undersøkelser med henblikk på mineralutvinning.

Partiet Sentrum støtter Miljødirektoratets vurdering. I vårt stortingsprogram 2021-2025 anbefaler vi at prosessen mot eventuell utvinning settes på vent i minst ti år, for å ha tid til å gjennomføre en grundig kartlegging, og tid til å gjennomføre vern av minst 30% av våre marine områder (i tråd med Naturavtalen fra 2022).

Partiet Sentrum krever at:

 • Alt arbeid for mineralutvinning på den norske havbunnen stoppes frem til hele området er kartlagt for naturverdier, og minst 30% vernet
 • Prosess for kartlegging av den norske havbunnen igangsettes raskt
 • At verneområder velges på bakgrunn av sin naturmessige verdi, uten at det påvirkes av tanker om mulige mineralforekomster
 • At verneområder også vernes fra industrielt fiske og oppdrett

 

Vedtatt i sentralstyret 15. januar 2024

Våpenhvile på Gaza Nå!

Partiet Sentrum fordømmer Israels kamphandlinger på Gaza, og de kontinuerlige folkerettsbrudd og brudd på menneskerettighetene. Kamphandlingene er ikke legitim krigføring. De er rettet mot en sårbar sivilbefolkning i et tett befolket område, hvor halvparten av befolkningen er under 13 år. Vi krever våpenhvile nå! 

Langvarig fravær av vann og elektrisitet skaper en desperat situasjon. Brudd på tilgang til internett og telefon gjør det umulig å kontakte hjelp for sivile som blir skadet, og umulig for journalister å fortelle verden om hva som skjer.

Partiet Sentrum fordømmer beleiringen av Gaza, tvangsflyttingen av innbyggere som ikke har noe trygt sted å flykte til, bakkeinvasjonen, og bruken av fossforbomber. Vi fordømmer bombing av sykehus og flyktningeleirer. Israelske myndigheter og ledere må ta ansvar for å stoppe de åpenbare bruddene på humanitære rettigheter som nå skjer. Slike brudd må fordømmes, og ikke svares med heiarop eller forsvarstaler. Israels rett til å forsvare seg kan ikke rettferdiggjøre en krigføring som påfører sivilbefolkningen så store tap.

Vi krever:

 • En våpenhvile nå!
 • Trygge forhold for hjelpearbeidere og medisinsk personell
 • At Gazas tilgang på rent vann, mat, elektrisitet og kommunikasjon gjenopprettes øyeblikkelig av Israel
 • Sikkerhetsgarantier for journalister som dekker hendelsene i området
 • At sykehusene på Gaza sikres tilgang til strøm, for å opprettholde kritiske funksjoner. 
 • Sikker evakuering av sivile som ønsker å flykte fra området.
 • At Israel gir garantier for at alle flyktninger skal kunne vende tilbake i sikkerhet når krigshandlingene er over. Situasjonen skal ikke brukes til å tømme Gaza-stripen for sine palestinske innbyggere.
 • At Israel stanser alle kamphandlinger, både med bakkestyrker og med bomber og raketter. Krigsfanger skal sikres en rettferdig rettssak, eller slippes fri.
 • At Hamas slipper alle gisler fri, og avslutter alle rakettangrep mot Israel.
 • At internasjonale etterforskere skal få komme inn for å innhente dokumentasjon av eventuelle krigsforbrytelser
 • At menneskerettighetene garanteres for alle innbyggerne på Gaza, i Israel, og på Vestbredden
 • At Norge slutter å selge våpen og ammunisjon til Israel frem til okkupasjonen og beleiringen av palestinske områder er over. Med alt salg av våpen og ammunisjon, bør det kreves sluttbrukererklæring.
 • At Norge arbeider for at våre allierte skal bli med å utøve press på Israel for å avslutte kamphandlingene.

Vedtatt enstemmig av sentralstyret i Partiet Sentrum 02. november 2023

Resolusjon om hvordan samfunnet skal møte bruk av ulovlige rusmidler

Partiet Sentrum ønsker å føre en ruspolitikk med menneskerettighetene som grunnlag. Rusproblemer er helseproblemer, og må behandles som dette. Vi ønsker å lytte til dem som rusproblemer angår, og vi ønsker å bidra til avstigmatisering av rusproblemer for å forhindre utenforskap. Straffeforfølgelse er både en belastning for den enkelte og alle berørte, og ofte til hinder for å oppsøke hjelp.

Partiet Sentrum mener det er riktig at rusavhengige ikke skal straffes for besittelse til eget bruk. Samtidig er ikke fravær av straff nok. Kompetent helsehjelp må være tilgjengelig for de som har behov for det. Kapasiteten for å gi disse gruppene helsehjelp må bedres betydelig i det offentlige helsevesenet. Både ideell og privat sektor må fortsatt være viktige bidragsytere med offentlig støtte.

Lovverket må oppdateres med tydelige rettigheter for alle som trenger hjelp.

Mange av de som har levd med rusproblemer i mange år, har fått skadet sitt forhold til viktige samfunnsinstanser som politi og helsevesen. Det trengs gode grep for å bygge opp igjen tilliten til det offentlige.

Det beste grepet for å redusere utbredelsen av rusproblemer i fremtiden, er et godt forebyggende arbeid. For å gjøre forebygging mulig, må barrierene for å oppsøke hjelp rives ned, og hjelpetiltak bygges opp. Derfor må samfunnet håndtere rusmisbruk som et helseproblem. God oppfølging av ungdom og unge voksne i faresonen, der nærvær av trygge voksne og tidlig tilbud om hjelp der det trengs, er viktige grep. Tilbud om rusfrie sosiale arenaer, uten krav om høy egenandel for å delta, bør være på plass i alle lokalsamfunn.

Det skal være trygt å si ifra, det skal være trygt å oppsøke hjelp. Barn har rett på en trygg oppvekst, og skal være trygge på at de kan oppsøke hjelpeapparatet enten det gjelder deres egne eller nære familiemedlemmers rusproblemer, uten trussel om straff for besittelse til eget bruk.

Partiet Sentrum vil:

 • Flytte hovedansvaret for oppfølging av rusbruk fra justis til helse
 • Opprettholde lovforbud mot illegale rusmidler
 • Fjerne trussel om straff for oppbevaring av en begrenset mengde rusmidler til eget bruk. I stedet for trussel om straff, skal brukere møtes med tilbud om helsehjelp.
 • Styrke kapasiteten i det offentlige helsevesenet på rusbehandling
 • Sikre offentlig støtte til ideelle og private tilbydere av rusbehandling
 • Arbeide for å redusere ventetid på rusbehandling
 • Sikre tilgang til god helsefaglig kompetanse på rusfeltet i hele kommune-Norge, slik at alle som ønsker det kan få tilgang på hjelp
 • Styrke det rusforebyggende arbeidet med en handlingsplan
 • Fjerne egenandel for rusbehandling, herunder LAR
 • Gjennomgå eksisterende rusbehandlingstilbud med mål om bedre rehabilitering og forskning, samt utprøving av LAR-legemidler som er mer tilpasset den enkelte
 • Sikre tilstrekkelig økonomisk støtte til brukerorganisasjoner
 • Innføre landsdekkende, offentlig støtte til rusmiddelanalysetjenesten, slik at den blir tilgjengelig i hele Norge
 • Støtte forsøk på lokale rusreformer, for å samle kunnskap om hvilke grep som virker
 • Gi tydelige rammer for politiets arbeid på rusfeltet
 • Det skal inngå i politiets samfunnsansvar å være en viktig del av det rusforebyggende arbeidet. De skal formidle kontakt til hjelpeapparatet.
 • Politiet skal fortsatt jobbe mot ulovlig innførsel og omsetning av rusmidler.
 • Opprette rusmestringsenheter ved alle norske fengsler
 • Øke bruken av alternative reaksjoner for personer med rusproblemer som begår kriminelle handlinger. Alternativer reaksjoner kan eksempelvis være narkotikaprogram med domstolskontroll, § 12-soning, forsonende soning, og EK-soning.
 • Lovfeste retten til ettervern etter endt rusbehandling eller fengselsopphold
 • Sikre et hjelpeapparat for å ivareta barns rett til en trygg oppvekst i tråd med Barnekonvensjonen.

Vedtatt enstemmig av landsstyret i Partiet Sentrum 22. oktober 2023

RESOLUSJON: Nei til angrep på sivile i Israel, Gaza og Vestbredden

Partiet Sentrum ser med sorg og sinne på de siste dagenes hendelser i Palestina og Israel. Vi fordømmer alle angrep rettet mot sivile. Vi fordømmer Hamas sine angrep i Israel 7. oktober og de påfølgende dagene. Alle gisler må øyeblikkelig settes fri. Samtidig fordømmer vi Israelske bombeangrep mot sivile mål i Gaza, og blokkeringen av mat, strøm og livsviktige medisiner. Dette er en krig mellom Hamas og Israel, men som går utover alle, spesielt barn og unge!

 

Barn og unge i Gaza må ikke bli utsatt for kollektiv avstraffelse for handlingene til Hamas. Vi ser at enkelte stemmer tar til orde for å stoppe overføring av humanitær bistand til Gaza etter de senere terrorangrepene. Vi mener at det å stoppe livsnødvendig hjelp til sivile ikke vil være et grep egnet for å bedre situasjonen.

 

Angrep målrettet mot sivile er terrorhandlinger, og kan ikke rettferdiggjøres. Disse angrepene må opphøre, og partene og det internasjonale samfunnet må arbeide for en fredelig løsning hvor trygghet og menneskerettigheter blir en realitet for alle.

Vedtatt enstemmig av sentralstyret i Partiet Sentrum 14. oktober 2023

RESOLUSJON: Koranbrenning som hatytring

I lys av den senere tids hendelser med koranbrenning i Sverige og Danmark, ønsker Partiet Sentrum å ta avstand fra slike handlinger.

 

Politiske, verdimessige og religiøse syn skal ikke være fritatt for kritikk, og skal kunne diskuteres fritt under vern av ytringsfriheten. Angrep av religiøse skrifter i en kontekst av angrep på minoritetsgrupper bør imidlertid klassifiseres som hatytring. Partiet Sentrum mener aksjoner med koranbrenning begått av aktører med en tydelig og hatpreget agenda mot muslimske minoriteter i landet, også bør rammes av lovverk mot hatefulle ytringer. Brenning av Koranen i kontekst med hatefulle ytringer bør etterforskes av politiet som brudd på straffelovens paragraf 185 på lik linje med brenning av prideflagg.

Muslimer og andre religiøse minoriteter i Norge har vært utsatt for terror og trusler. Å tillate handlinger som tydelig utføres for å samle hat mot slike grupper gruppen, innebærer å akseptere at de utsettes for en særlig fare. Som minoritet har de behov for og rett til beskyttelse. Den beskyttelsen må også dreie seg om hatefulle ytringer, inkludert der brenning av koranen og andre hellige skrifter er en del av dette.

Vedtatt enstemmig av sentralstyret i Partiet Sentrum 7. august 2023

RESOLUSJON: Norge må fremme et kostnadsfritt busstilbud

Partiet Sentrum ser at inflasjon og økte priser i det siste har resultert i større sosiale forskjeller. Mange barn og unge mister muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, og dårlig økonomi begrenser livskvaliteten for mange samfunnsgrupper. Partiet Sentrum ønsker å jobbe for å over tid innføre et kostnadsfritt busstilbud i Norge. Dette er både et sosialt og klimamessig tiltak.

Et kostnadsfritt busstilbud vil oppmuntre flere til å reise kollektivt, føre til mindre slitasje på vegnettet samt redusere klimagassutslippene. Dette vil også redusere trussel- og voldshendelser mot bussjåfører, da billettering har vært en kilde til konflikt. Mange steder har samtidig kostnadene ved innkreving av billettinntekter blitt så høye at de ikke lenger er økonomisk forsvarlige – dermed er allerede de offentlige subsidiene vesentlige.

Innføringen av et kostnadsfritt busstilbud må skje gradvis, med økt kapasitet for å møte etterspørselen fra nye passasjerer og justerte anbud for å dekke de økende behovene

Partiet Sentrum vil:

 • arbeide for en gradvis innføring av et kostnadsfritt busstilbud i Norge, for å redusere økonomiske forskjeller, fremme en mer bærekraftig infrastruktur og øke tilgangen til kollektivtransport
 • fremme investeringer i økt kapasitet og infrastruktur for å møte økende etterspørselen etter kollektivtransport
 • støtte lokale initiativer og pilotprosjekter for kostnadsfri kollektivtransport, for å evaluere effektiviteten og bærekraften av tiltaket
 • sikre en rettferdig finansieringsmodell for et kostnadsfri busstilbud, innbefattet eventuelle statlige subsidier og omfordeling av ressurser fra veg- til kollektivtransport

Vedtatt på Landsmøte i Partiet Sentrum, 30. april 2023.

RESOLUSJON: Norske fjorder må reddes

Livet i norske fjorder har endret seg dramatisk de siste årene, på grunn av klimaendringer og betydelig menneskelig påvirkning. Torsken er borte, koraller dør. Studier viser økt algeoppblomstring, tilslamming og stadig flere døde soner med livløst vann. Utfordringene i norske fjorder er blant annet knyttet til havbruk, høy befolkningstetthet, utslipp fra landbruk og industri, fornybar energi, overfiske og gruvedrift.

Oslofjorden er et alvorlig eksempel på en fjord der forholdene er blitt dramatisk forringet de siste 20 årene. Det er mange grunner til at det er slik, men ansvaret ligger alltid på toppen. Livet i Oslofjorden har blitt gradvis borte, fordi vi har manglet ledere som har vist evne og vilje til å gå foran – og som fortsatt den dag i dag mangler vilje og evne til å stille tydelige krav.

Livet i Norske fjorder må reddes, og da må man ta drastiske grep nå.

Partiet Sentrum vil:

 • styrke eksisterende miljøkrav og innføre nye, strenge reguleringer for utslipp fra landbruk, havbruk, industri og andre kilder som påvirker marine miljøer
 • pålegge nødvendige tiltak og reguleringer for å redusere plastavfall og annen forsøpling i marine miljøer, og styrke innsatsen for å rydde opp i eksisterende avfall og forurensning
 • styrke miljøopplæringen og bevisstgjøringen blant befolkningen og lokale myndigheter, samt integrere det i skoleverket, for å redusere forurensningen og øke engasjementet
 • opprette marine verneområder, for å bevare det biologiske mangfoldet samt verne sårbare arter og økosystemer

 

Vedtatt på landsmøtet i Partiet Sentrum, 30. april 2023

RESOLUSJON: Pasientforløp kan svekka behandlinga til psykisk sjuke

Det er i dag innført pasientforløp for mange sjukdomsgrupper i dei offentlege helsetenestene. Dette inneber ei standardisering av utredning og behandling, og har såleis potensiale til å både korta ventetider og styrka kvaliteten i arbeidet. Utfordringa med pasientforløp innan psykisk helse er imidlertid at dette er eit felt der det i særleg stor grad er trong for individuelle tilpasningar av behandlinga.

Pasientforløp innan psykisk helse kan derimot i mange tilfelle medføra ei standardisering som gjer fleksibilitet og individuell tilpasning vanskeleg.

Partiet Sentrum ser at pasientforløp ikkje gir tilstrekkeleg rom for faglege vurderingar i dei enkelte sakene, særleg dersom dei blir kopla mot finansieringsordningane. Danske psykologar advarte mot å overføra denne ordninga frå somatikk til psykiatri i Danmark. Dei peika mellom anna på at koplinga mellom diagnose og behandling er langt mindre klar innan psykiatri enn innan somatikk. Danske fagmiljø advarte difor Noreg mot å følgja etter Danmark og innføra dette.

Pasientforløpa legg allerede i dag begrensningar på den individuelle tilpasninga av både behandlingsform og varighet av behandlinga. Dersom ordninga i framtida skulle bli tettare kopla mot finansiering av behandlingsinstitusjonane, slik tilfellet har vore i Danmark, vil denne effekten bli kraftig forsterka.

Partiet Sentrum vil

 • evaluera og eventuelt omarbeida pasientforløpa innan psykisk helse, slik at dei i tilstrekkeleg grad gir rom for faglege vurderingar og individuell tilpasning.
 • gå imot einkvar kopling mellom pasientforløp og finansiering av psykiatriske behandlingsstader, for å unngå at denne koplinga forsterkar utfordringane med manglande tilpasning og fagleg vurdering

 

 

Vedtatt på landsmøte i Partiet Sentrum, 30. april 2023

RESOLUSJON: Økt selvstendighet og inkludering av svaksynte i samfunnet

Alle mennesker har rett til å leve selvstendige, verdige og aktive liv. Blinde og svaksynte blir i dag utsatt for diskriminering, og dermed fratatt muligheten for fullverdig deltagelse i samfunnet. En av de mange utfordringene for personer med nedsatt syn, er mangel på og tilgang til informasjon som de på en selvstendig måte kan hente.

Problemstilingen er dagsaktuell. I sin kronikk i Aftenposten belyser Mina Inger Endresen Hekland (14) dette problemet. Norges Blindeforbunds Ungdom har også vært i media og fått gjennomslag for punktskrift på flere restauranter i Oslo. Dette er et arbeid vi bør bygge videre på og Partiet Sentrum vil innføre krav om punktskrift på matbutikker.

Ved å fremme bruken av punktskrift på offentlige steder ønsker Partiet Sentrum bidra til økt selvstendighet og inkludering av svaksynte i samfunnet, og sikre lik tilgang til informasjon for alle. I tillegg må alle som har behov for det sikres tilstrekkelig BPA-timer og universell utforming av alle flater må være standarden.

Partiet Sentrum vil:

 • arbeide for at offentlige institusjoner, serveringssteder og butikker skal inkludere punktskrift i sin informasjonsformidling
 • fremme opplæring og informasjonskampanjer rettet mot næringsdrivende og offentlige etater om viktigheten av punktskrift og universell utforming, samt hvordan det kan implementeres
 • fremme forskning og utvikling av ny teknologi, som kan gjøre punktskrift enda mer tilgjengelig og effektivt i offentlige rom.
 • sikre at offentlige anskaffelser og innkjøp inkluderer krav om universell utforming, herunder, punktskrift der det er relevant
 • sørge for å fremme økonomiske insentiver og støtteordninger for virksomheter, som investerer i punktskrift og tilrettelegging for svaksynte
 • at alle som har behov for det sikres tilstrekkelig BPA-timer og at universell utforming av alle flater er selvsagt
 • jobbe for at alle digital flater skal være universelt utformet
 • Synshemmede elever må ha de samme rettigheter til relevant skolemateriell til skoleårets start, slik alle andre elever får

 Vedtatt 30. april 2023, på landsmøtet i Partiet Sentrum

RESOLUSJON: MENNESKER SOM BLE NEKTET MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN, MÅ FÅ TILBAKEBETALT TRYGDEAVGIFTEN!

Partiet Sentrum er opprørt over at Norge gjennom nesten ti år har innkrev trygdeavgift fra asylsøkere som samtidig ble nektet medlemskap i folketrygden. 

Oslo tingrett har allerede avsagt en rettsavgjørelse hvor en av disse er tilkjent tilbakebetaling av (beløp) pluss muligens forsinkelsesrenter. Det er uheldig om flere av sakene må til retten for at urett skal ryddes i. Vi savner derfor en uttalt erkjennelse fra finansministeren om at det her er begått en alvorlig urett mot mennesker som allerede var i en vanskelig situasjon. Vi mener det er svært kritikkverdig at staten så langt ikke har gjort fremstøt for å komme i kontakt med menneskene det gjelder. 

Norge utmerker seg som et land som stiller strenge krav for opphold og rettigheter i landet. Da må vi forvente at det også stilles strenge krav til redelighet og initiativ til å rydde opp der staten åpenbart har handlet rettsstridig. 

Det har hele tiden vært klart at disse skattebetalerne er fratatt muligheten til å være medlem av folketrygden, og da påligger det staten et ansvar å tilbakebetale det staten urettmessig har innkrevd. For hver dag staten fortsetter å holde disse pengene tilbake, gjøres et nytt overtramp. Uretten har vært gjentatt under forskjellige regjeringer, fra 2003 og til i dag, og avslører både en moralsk og en juridisk uakseptabel holdning mot de det gjelder.

Nåværende finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, uttaler til Vårt Land 3. februar 2023 at «skatteetaten ikke har opplysninger om hvem som til enhver tid (…) ikke er medlem av folketrygden». Vi i Partiet Sentrum mener det er vanskelig å se for seg at myndighetene mangler oversikt over hvem dette gjelder. I 2011 klarte skatteetaten å samle en oversikt over hvem de ikke lenger skulle utstede skattekort til. 

Partiet Sentrum krever:

 • At regjeringen gir uttrykk for en tydelig erkjennelse av at Norge her har begått urett.
 • At det gis innsyn i alle dokumenter som viser hvilket tidspunkt Skatteetaten, Nav og UDI første gang ble oppmerksom på at det systematisk og feilaktig var innkrevd trygdeavgift.
 • At regjeringen instruerer skatteetaten til å innhente en liste over de som ble fratatt skattekortet i 2011. Skatteetaten skal kontakte disse i egnede kanaler med informasjon og veiledning om hvordan feilen kan rettes og pengene tilbakebetales.
RESOLUSJON: INVESTERINGSTILSKUDDET TIL HUSBANKEN MÅ HOLDES OPPE

Resolusjon vedtatt i Landsstyret 23. oktober 2022

I regjeringens forslag til statsbudsjett, settes det ikke av nye investeringsmidler til heldøgns omsorgsplasser og sykehjem. Midlene har ligget i statsbudsjetter siden 2008, og er en ordning hvor kommunene kan søke om støtte til bygging og rehabilitering av omsorgsboliger og sykehjem. Ordningen ble opprettet i forbindelse med at kommunene overtok mer av ansvaret på omsorgssektoren.

For 2023 er det kun satt av midler til å videreføre tiltak allerede startet, og ingen midler til å starte opp nye tiltak. Det medfører bråstopp i planlagte byggeprosjekter i omsorgssektoren i hele Norge. Kommunene har i liten grad mulighet til å bære hele utgiften på nødvendige prosjekt selv, uten at andre viktige tilbud rammes.Barn og voksne med alvorlige hjelpebehov får ikke nødvendig hjelp i dag. Dette kuttet vil gjøre hverdagen for syke og deres pårørende ennå vanskeligere, og kan føre til eskalering i behovet for helsehjelp fordi man ikke får hjelp lokalt.

Partiet Sentrum ber om at tildelingen videreføres i tråd med de senere års tildeling på feltet, slik at standarden på og antall av omsorgsboliger og institusjonsplasser i hele landet kan heves.

RESOLUSJON: INGEN SKAL MÅTTE SELGE BOLIGEN FOR Å FÅ SOSIALHJELP!

Resolusjon vedtatt i Landsstyret 23. oktober 2022

Partiet Sentrum ser at samarbeidsorganisasjoner melder om stor økning i antall familier som sliter med å få endene til å møtes, etter at priser og renter har gått kraftig opp de senere månedene. For noen gir selv en meget spartansk livsførsel ikke rom til å kjøpe det mest nødvendige, som mat og klær. Mange av disse familiene har i en normalsituasjon nok til å stå på egne ben, men i den ekstraordinære krisen blir det krevende for dem å klare seg uten sosialhjelp. For å få sosialhjelp i Norge, kreves det at alle andre muligheter er utprøvd, herunder bruk av all egen formue. 

Mange steder hører vi om en praksis der Nav vurderer bolig som en del av denne formuen, og krever at denne selges og egenkapitalen brukes opp før man eventuelt får rett til å motta sosialhjelp. Veien inn til boligmarkedet kan være veldig lang og bratt. Partiet Sentrum mener at dette er et urimelig krav å stille familier i kortvarig økonomisk krise. Det er behov for en lovendring der fast bolig ikke kan legges til grunn for formueberegningen. Foreløpig gjerne som en midlertidig regel frem til sommeren 2025, samtidig som ordningen utredes og vurderes gjort permanent. 

RESOLUSJON: RETTIGHETER FOR FAMILIER OG BARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

VI TRENGER ET NASJONALT KOMPETANSETILBUD FOR Å SIKRE RETTSSIKKERHETEN TIL FAMILIER MED BARN SOM HAR FUNKSJONSNEDSETTELSER

Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sammensatte behov.

Tjenestene skal være basert på vurderinger av den enkeltes behov, og at alle skal ha lik tilgang til tjenester, uavhengig av forhold som for eksempel diagnose, alder og bosted og boform. Tjenestetilbudet skal være helhetlig og koordinert, se hele mennesket, med både den somatiske og psykiske helsen i sammenheng. Tjenestetilbudet skal også ha mangfoldskompetanse og kunnskap slik at det er representativt for hele befolkningen.

I dag må familiene selv ta et altfor stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene. Kvaliteten på tjenestene er avhengig av hvor du bor, slik skal det ikke være.

Vi viser til Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser (2020-2021). Revisjonen mener det er alvorlig at tjenestene til familier med barn som har funksjonsnedsettelser, er avhengig av hvor de bor. Og at familiene selv må ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene. Riksrevisjonen mener videre det er kritikkverdig at staten ikke har fulgt opp godt nok at koordinatorordningen fungerer i samsvar med intensjonene.

Videre vil inkorporeringen av CRPD i menneskerettighetsloven nødvendiggjøre lettere tilgang til juridiske rettigheter.

Partiet Sentrum mener at Norge trenger et nasjonalt kompetansetilbud for familier med barn med behov for store og sammensatte tjenester. Tilbudet skal ha ansvar for koordineringen av statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester. Etter ønske fra familiene, skal kommunen være forpliktet til å innhente faglige råd fra tilbudet.

Tjenesten til familiene skal ikke være avhengig av økonomien til kommunen de bor i. Kommunen bør derfor ha krav på 100% statlig refusjon til av utgifter til de som har behov store og sammensatte tjenestene.

Partiet Sentrum krever at regjeringen følger opp Riksrevisjonens rapport med konkrete tiltak.

RESOLUSJON: PAPIRLØSES RETTIGHETER

INGEN MENNESKER ER ULOVLIGE, ALLE HAR RETT TIL HELSEHJELP! 

Hele vår helselovgivning bygger på at helsehjelpen skal være nødvendig, forsvarlig og omsorgsfull. 

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har senest i sin sjette rapport om Norge (2020) kritisert Norge for brudd på menneskerettighetene ved ikke å tilby papirløse migranter helsehjelp på linje med resten av befolkningen. I rapporten ber FN Norge om å sørge for at papirløse migranter og EU-borgere uten helsekort får tilgang til helsetjenester i løpet av de neste 24 månedene.

Dette understøttes videre av oppropet fra Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Norsk psykologforening og flere humanitære organisasjoner «Vi er helsepersonell. La oss gjøre jobben vår» (2020). I oppropet sies det blant annet: «Som leger, sykepleiere og psykologer er vi forpliktet til å hjelpe de med sykdom eller lidelser til å gjenvinne sin helse. Vi skal helbrede, lindre og trøste. Et regelverk som forskjellsbehandler eller ekskluderer enkelte grupper, er ikke forenlig med vår yrkesetikk. Rett til helsetjenester må ta utgangspunkt i individets medisinske og psykologiske behov – ikke innvandringsregulerende hensyn». 

Vi forventer at #helseministeren følger opp kritikken fra #FN innen tidsfristen.

Partiet Sentrum mener at § 5 bokstav a i forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket må endres, slik at de som allerede er i landet, får helsetjenester på linje med andre borgere. 

Vi trenger en finansieringsordning for behandlere, slik at disse kan få refundert utgifter til helsehjelp gitt til pasienter utenfor folketrygden. Behandlere bør få dekket 100 prosent av kostnadene fra helsemyndighetene.

Helsepersonell i Norge må gis opplæring i papirløses helserettigheter. Autorisert helsepersonell og deres arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert om gjeldende lovverk. Vi mener det bør opprettes en nasjonal telefonlinje for helsepersonell etter modell fra Sverige, som kan være en ressurs for både pasienter og behandlere med tanke på rettigheter og muligheter.

Norge må se til Nederland der personer uten oppholdstillatelse har rett på øyeblikkelig hjelp og «medisinsk nødvendig hjelp», inkludert svangerskapsomsorg og fødselshjelp. En kommisjon definerte «medisinsk nødvendig hjelp» som hjelp basert på eksisterende nasjonale veiledere, protokoller og etiske retningslinjer uten hensyn til oppholdstid i landet eller betalingsevne.

Derfor mener Partiet Sentrum også at papirløse må innlemmes i fastlegeordningen. Fastlegen har hovedtyngden av behandlingsansvaret og utgjør navet i primærhelsetjenesten. Samtidig erkjenner vi at fastlegeordningen er i krise, 120 000 mennesker står i dag uten fastlege. Dette truer menneskers grunnleggende trygghet og sikkerhet, derfor må fastlegeordningen styrkes. 

Retten til nødvendig, forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp gjelder for alle! 

RESOLUSJON: BARNEPALLIASJON – PRIORITERING OG REKKEFØLGE

Resolusjon vedtatt av Landsstyret 23. oktober 2022

Partiet Sentrum mener at bevilgninger bør prioriteres slik at det palliative arbeidet i helseforetakene kan utvikles, ikke nedskjæring som er tilfellet i dag. Det trengs ikke dyre designersofaer, men et trygt og godt fagmiljø med tilstrekkelige ressurser. Familiene må kunne bo hjemme så lenge som mulig. Gjerne til siste dag. Det krever ambulerende fagteam og sykehus som utvikler sine tjenester i samarbeid med andre aktører.

Det er enkelt å ha forståelse for at det blir reaksjoner når planlagte bevilgede midler brått trekkes tilbake. Mange frivillige organisasjoner og ideelle aktører har fått et endret regime å forholde seg til i årets statsbudsjett. Dette skaper selvsagt stor usikkerhet og uforutsigbarhet i forhold til tilbud som gis og planer som er lagt. Og de som har fått – og er avhengig av – de største bevilgningene vil selvsagt stå overfor de største utfordringene. 

Bevilgningen til Foreningen for Barnepalliasjon kom i stand som følge av en budsjettavtale, og er blitt kritisert for ikke å være i tråd med faglige råd. Det er også mulig å se for seg at store bevilgninger til en aktør betyr at andre også viktige aktører får mindre, og at prioriteringene får en politisk vinkling mer enn en faglig eller behovsbasert. 

Døende barn er et følelsesladd uttrykk. Også bevilgninger som gis blir vanskelig å debattere og sette spørsmål ved fordi temaet er utrolig sårt.

Alle som har fulgt barn til graven, er opptatt av at palliativt arbeid utvikles i nærmiljøet, i helseforetakene, i kommunen, slik at gode tjenester kan gis nær familien, og helst hjemme, slik at døden kan komme i kjente omgivelser.

Palliativ periode kan strekke seg over måneder og år. Livet skal leves så normalt som mulig.

Før man etablerer barnehospice i Norge, trenger man å sikre kunnskap og kompetanse innen barnepalliasjon i den offentlige helsetjenesten over hele landet. 

RESOLUSJON: STØTTE TIL STRØMSPARINGSTILTAK MÅ OGSÅ KOMME LEIEBOERE TIL GODE

Resolusjon vedtatt av landsstyret 23. oktober 2022

Det siste drøye året har strømmen vært uvanlig dyr i Norge, og mye tyder på at dette er en situasjon som kan oppstå oftere i tiden fremover. Det grønne skiftet medfører at behovet for strøm er økende. Å produsere mer strøm raskt har vist seg å være krevende, særlig om det ikke skal komme i konflikt med vernehensyn. Derfor trengs det tiltak som reduserer strømforbruket der dette er mulig. 

Norske hjem har et stort potensial for energisparing, særlig gjelder dette enkle tiltak for oppvarming og reduksjon av varmetap. Enkle og effektive tiltak kan være montering av varmepumpe, etterisolering, og skifte av gamle vinduer. Denne typen tiltak kan gjennomføres relativt raskt, og om de gjøres i mange hjem, kan de utgjøre en stor forskjell i nasjonale strømforbruket. Strømregningen blir også vesentlig lavere for de som gjennomfører tiltakene.

I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det flere forslag til incentiver for å raskt gjennomføre slike tiltak i private hjem. Husbanken gir støtte til tiltak i kommunale utleieboliger, Enova gir penger til tiltak i private hjem. Imidlertid er disse tiltakene forbeholdt boliger som ikke brukes til skattepliktig utleie. Dette betyr at ordningene ikke vil komme beboere i private utleieboliger til gode. Det er også begrensninger til tiltak i boliger som leies ut av utleieselskap. Mennesker som leier bopel, har ofte i utgangspunktet dårligere økonomi enn mennesker som eier egen bolig. Samtidig er det som regel leietaker som betaler for strømforbruket, noe som medfører at utleier ikke har noe incentiv til å gjennomføre tiltak som reduserer strømforbruket. 

Med alt dette til grunn, ser vi at regjeringens incentivordning for energisparing står i fare for å sementere økonomiske forskjeller, hvor de med egen bolig og god økonomi får støtte til å gjennomføre strømsparende tiltak, men de med dårligst råd går glipp av muligheter til å spare strøm og penger. 

Partiet Sentrum mener at de foreslåtte ordningene må endres, slik at de blir særlig aktuelle for bruk i utleieboliger. Dette betyr at utleier må få tilgang til støtteordninger for å gjennomføre energiøkonomiske tiltak.

Konkrete tiltak:

 • Lage gode tilskuddsordninger for anskaffelse av varmepumpe i alle boliger, inkludert utleieboliger
 • Gi støtte til anskaffelse av solcellepanel på utleieboliger på lik linje med selveieboliger
 • Utarbeide gode støtteordninger for etterisolasjon og skifte av vinduer der det gir god energiøkonomisk effekt
GOD TOLK ER NØDVENDIG FOR RETTSSIKKERHETEN

Resolusjon vedtatt av Partiet Sentrum, 22. oktober 2022

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, foreslås det en reduksjon av tolkenes rettsalær. Som en følge av dette, vil det å påta seg oppdrag for domstolene være mindre attraktivt for profesjonelle tolker – særlig de høyt kvalifiserte tolkene. Dette rammer rettssikkerheten til personer med behov for tolk, ofte mennesker som allerede er utestengt fra deler av det norske samfunnet. 

Satsene til rettsalær brukes ofte som utgangspunkt for tolkerhonnorar også i andre deler av det offentlige, og nedgangen vil dermed ramme tilgangen på godt kvalifiserte tolker i flere viktige samfunnsinstanser. 

Vi i Partiet Sentrum oppfordrer regjeringen til å stryke dette kuttet fra det endelige statsbudsjettet, slik at det offentlige står bedre rustet til å gjøre seg forstått og å selv forstå i møte med våre medborgere og medmennesker.

UTTALELSER RESOLUSJON OM PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE UNDER 18 ÅR

SATS PÅ PSYKISK HELSE!

Den psykiske folkehelsa har vært under press i lang tid. Etter pandemien opplever vi problemopphopning.Kriser og alvorlige hendelser i samfunnet, eller i livet generelt, kan skape frykt og redsel. Når det stabile og forutsigbare rakner mister mange troen på at ting kan bli bedre.

Psykiske plager og sykdom rammer mange. Tall fra blant andre Mental Helse Ungdom er alarmerende. Hvert år tar mellom 500 og 600 mennesker i Norge sitt eget liv. Psykiske lidelser koster samfunnet mangfoldige milliarder årlig. En sterkere satsing på psykisk helse vil hjelpe enkeltmennesker og spare samfunnet for store ressurser.

Både de som rammes og deres pårørende trenger håp om at det er mulig å bli frisk Vi vet at det finnes hjelp som virker. Alle trenger bekreftelse og tro på at det kan gå over med riktig hjelp. 

PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE GENERELT

Et samfunn med større forståelse for psykiske lidelser vil gjøre det lettere å søke hjelp og det vil gjøre oppfølgingen enklere.

Partiet Sentrum vil:

 1. Øke normtallet for helse- og sosialtjenester i skolen, blant annet gjennom økt tilstedeværelse av helsesykepleiere og annet helse- og sosialfaglig personell. 
 2. Styrke satsingen på lokale møteplasser, med fokus på aktivitet og mestring, for og av barn og ungdom med tilstedeværelse av trygge voksne.
 3. Jobbe målrettet for å få økt kunnskap om psykisk helse og psykiske helseplager, herunder hvordan møte sosiale mediers påvirkning på barn og unges psykiske helse. 

PSYKISK HELSE BLANT SÅRBARE BARN OG UNGE

Alt for mange barn og unge opplever å måtte vente lenge før de får den hjelpen de har behov for. Når de ikke får nødvendig hjelp, er det en fallitterklæring for helsetjenesten. 

Partiet Sentrum vil:

 1. Styrke den kommunale helsetjenesten til barn og unge slik at tilbudet treffer brukernes behov. Redusere ventetiden til det minimale.
 2. Etablere en veiledningstjeneste for personer med kjønnsinkongruens, og de som står rundt. 
 3. Øke kompetansen på blant annet spiseforstyrrelser og skolevegring i den kommunale helsetjenesten og sikre et godt, tverrfaglig tilbud. 

PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE MED EN ETABLERT PSYKISK SYKDOM

Det trengs kraftfulle tiltak for å hindre og for å behandle langvarig psykisk uhelse hos barn og unge. Det er behov for en krisepakke. Det haster, da koronatiltakene har rammet mange barn og unge hardt.

Partiet Sentrum vil:

 1. At regjeringen bevilger en krisepakke for å styrke et helhetlig behandlingstilbud både fra kommunene og Barne- og ungdomspsykiatrien, deriblant det kommunale tilbudet om ambulerende psykisk helsehjelp for ungdom.
 2. At helsevesenet retter en spesiell oppmerksomhet på umiddelbar oppfølging av barn og ungdom med familie med støttespillere etter selvmordsforsøk.
 3. Sikre en helhetlig oppfølging av ungdom med rusutfordringer. 
 4. Sikre en god overgang fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.
UTTALELSE FRA LANDSSTYRET: ASK MÅ ANERKJENNES SOM EGET SPRÅK

ASK står for Alternativ- og supplerende kommunikasjon. Alle har forskjellige måter å kommunisere på. Noen snakker med munnen, noen snakker med hendene, noen med lyder og gester, noen med symboler og noen med øynene. Partiet Sentrum mener ASK må anerkjennes som et språk i Språkloven, og at ASK-paragrafen må styrkes i Opplæringsloven for å sikre at alle barn får lære og delta i undervisningen.

Partiet Sentrum vil:

 • at ASK anerkjennes som et eget språk i Språkloven
 • at alle som bruker ASK eller er pårørende sikres god opplæring
 • at ASK-paragrafen styrkes i Opplæringsloven

Pin It on Pinterest