Vår Historie

Partiet Sentrum ble stiftet høsten 2020. Etter intents arbeid under pandemirestriksjoner og digitale møter, ble det samlet tilstrekkelig antall fysiske underskrifter til å registrere partiet i partiregisteret, og det ble raskt opprettet fylkeslag over hele landet. Vårt første nasjonale partiprogram ble vedtatt av over hundre delegater på det digitale landsmøtet i mars 2021. Ved Stortingsvalget i 2021 ble det stilt lister i alle fylker, og Partiet Senturm fikk om lag 8.0o00 stemmer nasjonalt.

Etter valget begynte arbeidet med å bygge organisasjon og lokallag. Det ble ansatt generalsekretær, og etter at koronarestriksjonene slapp taket, er det arrangert fysiske landsmøter med om lag 100 delegater i både 2022 og i 2023. Det er bygget lokallag i kommuner over hele landet, og arbeidet med lister og lokale program. Til fylkestingsvalget i 2023 stiller Partiet Sentrumliste ved 13 fylker, og til kommunevalget stiller vi liste i 23 kommuner. Fra høsten 2023 skal innbyggere over hele landet få flere muligheter som følge av Partiet Sentrums bærekraftige politikk.

Partiet Sentrum har medlemmer med bakgrunn fra interesseorganisasjoner, fra frivillige organisasjoner, og også mange engasjerte menesker uten organisasjonsbakgrunn. En del har også bakgrunn fra andre politiske partier, alle er sammen om de verdiene vi har til felles.

Partiet Sentrum har også hatt et eget ungdomsparti, Unge Sentrum, helt fra starten av. I motsetning til andre nyere partidannelser i Norge, er Partiet Sentrum opptatt av å bygge en robust og solid organisasjon, og å vokse i riktig tempo. Vi tar ikke mål av oss å bli en stor protestbølge som splittes etter første valg. Vi bygger laget, sten på sten, og skal med tiden bli en stabil maktfaktor for Bærekraftsmål og Menneskerettigheter i norsk politikk. 

OM OSS

Organisasjon

Organisasjonen til Partiet Sentrum har følgende ledd:

1. Landsmøtet er partiets høyeste organ. Det har ordinære møter hver vår, og består av sentralstyret, delegasjoner fra alle fylkeslag, delegasjoner fra alle partinettverk, og delegasjon fra Unge Sentrum. På annethvert landsmøte velges sentralstyret for to år. Landsmøte vedtar nytt asjonalt partiprogram hvert fjerde år.

2. Sentralstyret, bestående av partileder og to nestledere, seks ytterligere medlemmer, og leder av Unge Sentrum. Generalsekretær har tale- og forslagsrett i sentralstyret.

3. Landsstyret, bestående av alle sentralstyremedlemmer, alle fylkesledere, og ytterligere to medlemmer fra Unge Sentrum. 

4. Hvert fylke har et eget fylkeslag, som har et eget fylkesstyre. Fylkesstyret velges på fylkesråsmøtet. Fylkeslagene har ansvar for nominasjon til fylkestingsvalg og til stortingsvalg, og for å lage fylkeskommunalt partiprogram.

5. Under fylkeslagene er lokallagene. De er som oftest sammenfallende med kommunegrensene. Noen lokallag går over flere kommuner, og i Oslo er det flere lokallag i samme kommune. Lokallagsstyret veges på årsmøtet i lokallaget. Lokallaget har ansvaret for nominasjon til kommunevalget, og for å lage kommunalt partiprogram. 

 

Pin It on Pinterest