Partiet Sentrum ser med sterk bekymring på den alarmerende økningen i vold mot kvinner. I 2023 ble 13 kvinner drept av en partner eller ekspartner. Utviklingen vi har sett hittil i 2024 er et varsku om at det må tas grep. Vi må sikre at personer som utsettes for vold i nære relasjoner, får den nødvendige støtten de trenger i en akuttfase, samt tett oppfølging av fagpersoner over tid.

Dersom det blir satset mer på voldsforebygging, ressurser i hjelpeapparatet og økt rettssikkerhet, vil det ha en enorm betydning for både de som direkte eller indirekte rammes av volden, og samfunnet for øvrig. 

1 av 5 kvinner i Norge rapporterer å ha vært utsatt for voldtekt i løpet av livet (NKVTS, 2023). Samtidig opplever kun 4% av voldtektsutsatte at overgriper blir dømt. Voldtektsutsatte i Norge opplever for dårlig rettssikkerhet. Partiet Sentrum mener at norsk lov må fastslå at ethvert menneske har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Straffelovrådet (NOU 2022:21) la nei er nei -modellen til grunn for sitt forslag om ny voldtektsbestemmelse. En slik tilnærming legger ansvaret på offeret til å uttrykke sin motvilje i ord eller handling. Svært mange som utsettes for et seksuelt overgrep, reagerer med å “fryse”, og klarer i liten grad å uttrykke sin motvilje. En ny voldtektsbestemmelse som baserer seg på bare ja er ja -modellen, vil gi bedre rettssikkerhet til voldtektsutsatte og sender et bedre signal for det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

Flere land i Norden har endret voldtektslovgivning de senere årene, og blant disse har alle lagt til grunn en bare ja er ja -modell. Partiet Sentrum mener det er på tide at også Norge får en ny voldtektsbestemmelse som sikrer voldtektsutsattes rettssikkerhet, og som kan være normgivende for et godt forebyggende arbeid for å redusere omfanget av voldtekt i Norge.

Partiet Sentrum vil:

  • utarbeide en nullvisjon for barn og voksne utsatt for vold i nære relasjoner og seksuell overgrep.
  • at omvendt voldsalarm brukes aktivt for å beskytte voldsofre. 
  • sikre helhetlig forebygging og langsiktig oppfølging av volds- og overgrepsutsatte.
  • sikre gode behandlingstilbud for voldsutøvere og deres familier.
  • heve kompetansen på vold og overgrep i helsetjenestene og i mottaksapparatet hos politiet.
  • øke kapasitet til å ta imot voldsutsatte ved krisesentrene, overgrepsmottakene og helsetjenestene.
  • økt satsing på etterforskning av voldssaker.
  • Innføre en reell samtykkelov, gjennom å sikre en ny voldtektsbestemmelse i straffeloven om seksuallovbrudd som baserer seg på en bare ja er ja -modell.
  • forbedre seksualundervisningen i skolen med økt fokus på seksuell kommunikasjon og samtykke.

 

Vedtatt på landsmøtet i Partiet Sentrum, 28. april 2024

Pin It on Pinterest