Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig likestillingsverktøy for de av oss med et assistansebehov. BPA skal sikre like muligheter for samfunnsdeltagelse. Imidlertid er det i dag store forskjeller på tjenesten fra kommune til kommune, og rettighetsfestingen har ikke fungert etter intensjonen. Ansvar for BPA-ordningen bør flyttes til nasjonalt nivå, og forankres i lovverket slik at det sikrer BPA som et reelt likestillingsverktøy med like vilkår for alle brukere uavhengig av bosted. Assistenter må sikres nødvendig grunnleggende opplæring og tilbud om kompetanseheving. Dette er viktig både for å sikre god kvalitet i tjenestene og samarbeidet, samt for å gjøre det mer attraktivt å stå i en stilling som BPA.

I tillegg må helsehjelp sikres som en rett i BPA-ordningen. Dette er spesielt viktig for alvorlig syke barn og deres familier.

Partiet Sentrum vil:

 • at BPA flyttes til statlig nivå, og at alle vedtak følger bestemmelsene i CRPD.
 • at alle saksbehandlere som tildeler BPA-timer skal få god opplæring om CRPD, rundskrivet fra 2015, lovverket, FNs bærekraftsmål og sammenhengen mellom disse. 
 • at alle egenandeler på BPA fjernes, slik at ikke funksjonshemmede må betale en egen skatt for å være funksjonshemmet. 
 • sørge for at alle får tilstrekkelige assistansetimer, uavhengig av alder, kjønn, diagnose og eventuell minoritetstilhørighet.
 • at BPA sees i sammenheng med kommunale tjenester, selv om det blir en statlig ordning.
 • at alle unge mennesker med kronisk sykdom, som er plassert på sykehjem, eller annen institusjonslignende bolig, gis tilbud om BPA som fullverdig erstatning for institusjonstilværelsen.
 • forankre BPA i lovverket, slik at ordningen får være et reelt likestillingsverktøy
 • at helsehjelp sikres som en rettighet i BPA-ordningen.
 • utvide retten til BPA, slik at den gjelder for alle med et langvarig assistansebehov uavhengig av hvilket timeantall en har behov for.
 • sikre barns rett til BPA, og at ordningen kan brukes både hjemme, på reise, i barnehage og grunnskole.
 • Sikre retten til BPA i alle livssituasjoner, også under videregående og høyere utdanning.
 • Lovfeste tilbud om gratis opplærings- og kompetansetiltak for BPA assistenter
 • Sikre at alle funksjonshemmede får mulighet til å velge å være arbeidsgiver i egen BPA-ordning
 • Sikre at alle med BPA-vedtak får driftskostnader knyttet til ordningen dekket, også i kommunal ordning

 

Vedtatt på landsmøtet i Partiet Sentrum, 28. april 2024

Pin It on Pinterest