Partiet Sentrum er bekymret over flere utspill fra Høyre, som vil ramme mennesker med dårlig helse. I sine alternative budsjett gjeninnfører Høyre karensåret for AAP-mottakere, og nylig tok nestleder Henrik Asheim til orde for å gjøre uføretrygd utilgjengelig for personer under 30 år. Partiet Sentrum mener disse forslagene vil føre mange mennesker ut i fattigdom og utenforskap, snarere enn å løse helseproblemer og slik få folk tilbake i jobb.

Alle mennesker har en helse, og alle kan risikere uhelse. I Norge er det leger som har ekspertise på å vurdere arbeidsførhet, og som eventuelt gir råd om å innvilge uføretrygd. Denne prosessen er svært grundig, og tar i gjennomsnitt 7 år (tall fra 2020). At politikere skal overprøve disse beslutningene på generelt grunnlag, vitner om liten respekt for både det medisinfaglige vurderingene, og for menneskene dette gjelder. At Høyre også ønsker å frata mennesker arbeidsavklaringspenger et år midt i prosessen, vitner om en fullstendig mangel på forståelse for situasjonen de er i.

En stor andel unge uføre sliter med psykisk sykdom. Dette er alvorlig, både for samfunnet, og særlig for dem det gjelder. Det er en god grunn til å oppjustere innsatsen til psykisk helsehjelp, til tidlig innsats og lavterskeltilbud, slik Partiet Sentrum har tatt til orde for tidligere. Å leve over tid med dårlig råd, er imidlertid identifisert som en faktor som forringer menneskers psykiske helse, og på ingen måte en mulig løsning på utfordringen, slik Høyre presenterer det som.

Vi i Partiet Sentrum mener arbeidslivet må tilpasses en befolkning med forskjellige helseutfordringer. Det må universelt utformes, og opprettes gode ordninger for å få flest mulig i jobb. Unge mennesker i Norge ønsker å jobbe såfremt de kan – også om man har med dårlig helse. Å måtte innse at dette ikke går er tung nok i seg selv, staten bør ikke straffe disse menneskene ytterligere med mistenkeliggjøring og bortfall av ytelser. Gode incentiver for arbeidsgivers tilrettelegging kan hjelpe flere å nytte det de har av arbeidsevne i en passende jobb, men slike incentiver kan innføres uten at dagens støtteordninger forringes eller tas bort.

Der helsen gjør det umulig å jobbe, må samfunnet legge til rette for at alle likevel kan leve et best mulig liv. Uten å stigmatiseres, og uten at politiske partier foreslår å ta livsgrunnlaget og verdigheten fra dem.

Partiet Sentrum krever:

  • At det ikke innføres noen ny aldersgrense på uføretrygd
  • At det tas grep for å bedre psykisk helse for unge
  • At det tas grep for å gjøre arbeidslivet universelt utformet
  • At uføre får bedre helseoppfølging. Unge uføre med psykisk uhelse trenger et vedvarende tilbud
  • At mennesker med funksjonsnedsettelser får sine rettigheter (CRPD) inkorporert i menneskerettighetsloven
  • At ordningen for AAP ikke avsluttes før arbeidsevnen er ferdig avklart

 

Vedtatt i sentralstyret, 5. februar 2024

Pin It on Pinterest