Innlegg publisert i Dagen, 14. januar 2023

Av: Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum og klimapolitisk talsperson i Partiet Sentrum

Nok en gang holdt Hans Majestet Kongen en flott nyttårstale. Kongen var innom flere viktige temaer. Likevel håper jeg Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen fulgte ekstra nøye med når kongen oppfordret til klimahandling. På dette feltet svikter de dessverre fullstendig.

I sin nyttårstalen sa kongen helt korrekt at “klimaet er nå det mest alvorlige”. Videre oppfordret han til klimahandling gjennom ordene “Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorda vår. Både for å beskytte menneskers hjem, og for å bevare den fantastiske naturen der alt levende henger sammen. (…) Klimaendringer stopper ikke ved landegrenser. Jeg har et inderlig håp om at vi nå vil klare å handle i tråd med alvoret i situasjonen.”

Dette er ikke bare et budskap det brede lag i befolkningen vår trenger å høre, først og fremst håper jeg kongens oppfordring når inn hos våre ledende politikere. De har dessverre sviktet oss alt for lenge med manglende handlingskraft i møte med klimakrisen.

Støre-regjeringen er en klimakatastrofe

Dessverre er ikke dagens regjering noe unntak. Etter åtte år med en klimafiendtlig Solberg-regjering hadde jeg store forventninger og håp om en mer grønn politikk etter regjeringsskiftet. Men slik ble det på ingen måte.

Allerede i Hurdalsplattformen kunne vi lese om Støres oljegrå politikk: “norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles (…) Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel”. Dette er stikk i strid med hva forskere og fagfolk tydelig uttaler at verdenssamfunnet trenger; en utfasing av kull, olje og gass til fordel for en massiv satsing på fornybar energi.

I høstens forslag til statsbudsjett ble jeg og alle andre som hadde et håp om norsk klimahandling skuffet igjen. Da foreslo regjeringen å halvere støtten til skogvern, avvikle hele klimastøtte-ordningen, øke el-bilavgiftene og senke drivstoffavgiftene. Støre-regjeringen er rett og slett en klimakatastrofe.

Vi trenger en snuoperasjon!

Norges fatale handlingslammelse i møte med klimakrisen er nødt til å ta slutt. Konsekvensene av dagens politikk er flere naturkatastrofer, utryddelse av arter, flere mennesker på flukt, mat- og vannmangel, ødeleggelser av natur og økt sosial ulikhet.

Som kongen helt korrekt sa i sin nyttårstale: “Klimaendringer stopper ikke ved landegrenser”. Og vi, som et av verdens rikeste land, er faktisk blant de aller verste i verden. Når vi regner klimagassutslipp per innbygger er det kun tre land i hele verden som slipper ut mer enn oss.

Dette mener jeg gir oss et ekstra stort ansvar for å bidra til å stoppe klimakrisen. Vi har både naturressursene, teknologien, kunnskapen og økonomien som skal til for å klare det grønne skiftet. Det som mangler er politisk handlingsvilje. Vi trenger en snuoperasjon!

Støre-regjeringen svikter min og kommende generasjoner når de stadig åpner nye oljefelt og kutter i viktige klimatiltak. Det er på tide at de lytter til Hans Majestet Kongen, FNs generalsekretær, forskere og fagfolk: Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorda vår!

I sin lederartikkel den 16. juni skriver Aftenposten om politireformen. Tittelen «Uklok prioritering om politi fra regjeringen» henviser til regjeringens ønske om å opprette flere politistasjoner spesielt, og reversere politireformen generelt. Ingressen i lederartikkelen lyder «Det blir ikke mer politikraft av å åpne flere politistasjoner». Partiet Sentrum mener at ordet «politikraft» kan tolkes på flere måter.

Av: Espen Oseid Danielsen, justispolitisk talsperson i Partiet Sentrum

Aftenposten antyder at politikraft relaterer seg utelukkende til hasteoppdrag hvoretter en kriminell handling har blitt begått. Artikkelen viser både til at «det er et godt mål at det skal gå kort tid fra en akutt hendelse blir varslet, til at politiet er fremme på stedet», og at «Senterpartiet bør lytte til seg selv og bruke pengene på å sørge for at politiet er nær folk når det haster».

Partiet Sentrum mener at denne vinklingen på politireformen er ubalansert og fremstår noe naivt relatert til politiets samfunnsoppdrag i det norske samfunnet. For det er ikke alltid det haster. Noe av det viktigste politiet kan befatte seg med i sitt virke er forebyggende arbeid. Å være til stede også når det ikke er en akutt hendelse er viktig for folks rettsfølelse og trygghetsfølelse for øvrig.

Politiet viser seg til dette i sin virksomhetsstrategi Politiet mot 2025. Det første punktet i strategien lyder «I forkant av kriminaliteten», og punkt 2 følger godt opp med ordene «Tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet». Ser vi disse to punktene sammen med hverandre, er det ikke tvilsomt at en opprettelse av flere politistasjoner kan gi økt politikraft.

Partiet Sentrum mener at politikraft ikke kan begrense seg til responstid ved akutte hendelser, men også til hvor tilstedeværende politiet er på steder hvor folk også er opptatt av rettssikkerhet og trygghet. Partiet Sentrum ser på politiets forebyggende arbeid som en særs viktig del av enhetens samfunnsoppgave. Det å forebygge ulovlig besittelse og bruk av illegale rusmidler, forebygge utenforskap ved å være på skolene å snakke om mobbing og generelt vise seg i nærområdene koster samfunnet mindre enn ved å komme i etterkant av situasjonen(e).  

Aftenposten refererer til at Senterpartiet, på sin hjemmeside, skriver at de vil bruke pengene på «å ha politi nær folk i hele Norge, både før det skjer noe og ikke minst når det haster». Ved å ikke også skrive mer om at setningen også viser til viktigheten av å være forutfor en kriminell handling, mangler Aftenposten et særdeles viktig aspekt i sin lederartikkel.

Partiet Sentrum mener at den uformelle kontakten mellom politi og borger, som har skapt trygghet, kjennskap og tillit, er sterkt redusert til fordel for en mer kontrollerende tilnærming. Derfor ønsker Partiet Sentrum å styrke det lokale politiet.