Resolusjon: Økt selvstendighet og inkludering av svaksynte i samfunnet

 Alle mennesker har rett til å leve selvstendige, verdige og aktive liv. Blinde og svaksynte blir i dag utsatt for diskriminering, og dermed fratatt muligheten for fullverdig deltagelse i samfunnet. En av de mange utfordringene for personer med nedsatt syn, er mangel på og tilgang til informasjon som de på en selvstendig måte kan hente.

Problemstilingen er dagsaktuell. I sin kronikk i Aftenposten belyser Mina Inger Endresen Hekland (14) dette problemet. Norges Blindeforbunds Ungdom har også vært i media og fått gjennomslag for punktskrift på flere restauranter i Oslo. Dette er et arbeid vi bør bygge videre på og Partiet Sentrum vil innføre krav om punktskrift på matbutikker.

Ved å fremme bruken av punktskrift på offentlige steder ønsker Partiet Sentrum bidra til økt selvstendighet og inkludering av svaksynte i samfunnet, og sikre lik tilgang til informasjon for alle. I tillegg må alle som har behov for det sikres tilstrekkelig BPA-timer og universell utforming av alle flater må være standarden.

Partiet Sentrum vil:

  • arbeide for at offentlige institusjoner, serveringssteder og butikker skal inkludere punktskrift i sin informasjonsformidling
  • fremme opplæring og informasjonskampanjer rettet mot næringsdrivende og offentlige etater om viktigheten av punktskrift og universell utforming, samt hvordan det kan implementeres
  • fremme forskning og utvikling av ny teknologi, som kan gjøre punktskrift enda mer tilgjengelig og effektivt i offentlige rom.
  • sikre at offentlige anskaffelser og innkjøp inkluderer krav om universell utforming, herunder, punktskrift der det er relevant
  • sørge for å fremme økonomiske insentiver og støtteordninger for virksomheter, som

investerer i punktskrift og tilrettelegging for svaksynte

  • at alle som har behov for det sikres tilstrekkelig BPA-timer og at universell utforming av alle flater er selvsagt
  • jobbe for at alle digital flater skal være universelt utformet
  • Synshemmede elever må ha de samme rettigheter til relevant skolemateriell til skoleårets start, slik alle andre elever får

Vedtatt på landsmøtet i Partiet Sentrum, 30. april 2023

Pin It on Pinterest