Partiet Sentrum ønsker å føre en ruspolitikk med menneskerettighetene som grunnlag. Rusproblemer er helseproblemer, og må behandles som dette. Vi ønsker å lytte til dem som rusproblemer angår, og vi ønsker å bidra til avstigmatisering av rusproblemer for å forhindre utenforskap. Straffeforfølgelse er både en belastning for den enkelte og alle berørte, og ofte til hinder for å oppsøke hjelp.

Partiet Sentrum mener det er riktig at rusavhengige ikke skal straffes for besittelse til eget bruk. Samtidig er ikke fravær av straff nok. Kompetent helsehjelp må være tilgjengelig for de som har behov for det. Kapasiteten for å gi helsehjelp må bedres betydelig i det offentlige helsevesenet. Både ideell og privat sektor må fortsatt være viktige bidragsytere med offentlig støtte.

Lovverket må oppdateres med tydelige rettigheter for alle som trenger hjelp.

Mange av de som har levd med rusproblemer i mange år, har fått skadet sitt forhold til viktige samfunnsinstanser som politi og helsevesen. Det trengs gode grep for å bygge opp igjen tilliten til det offentlige.

Det beste grepet for å redusere utbredelsen av rusbruk i fremtiden, er et godt forebyggende arbeid. For å gjøre forebygging mulig, må barrierene for å oppsøke hjelp rives ned, og hjelpetiltak bygges opp. Derfor må samfunnet håndtere rusmisbruk som et helseproblem. God oppfølging av ungdom og unge voksne i faresonen, der nærvær av trygge voksne og tidlig tilbud om hjelp der det trengs, er viktige grep. Tilbud om rusfrie sosiale arenaer, uten krav om høy egenandel for å delta, bør være på plass i alle lokalsamfunn.

Det skal være trygt å si ifra, det skal være trygt å oppsøke hjelp. Barn har rett på en trygg oppvekst, og skal være trygge på at de kan oppsøke hjelpeapparatet enten det gjelder deres egne eller nære familiemedlemmers rusproblemer, uten trussel om straff for besittelse til eget bruk.

Partiet Sentrum vil:

 • Flytte hovedansvaret for oppfølging av rusbruk fra justis til helse
 • Opprettholde lovforbud mot illegale rusmidler
 • Fjerne trussel om straff for oppbevaring av en begrenset mengde rusmidler til eget bruk. I stedet for trussel om straff, skal brukere møtes med tilbud om helsehjelp.
 • Styrke kapasiteten i det offentlige helsevesenet på rusbehandling
 • Sikre offentlig støtte til ideelle og private tilbydere av rusbehandling
 • Arbeide for å redusere ventetid på rusbehandling
 • Sikre tilgang til god helsefaglig kompetanse på rusfeltet i hele kommune-Norge, slik at alle som ønsker det kan få tilgang på hjelp
 • Styrke det rusforebyggende arbeidet med en handlingsplan
 • Fjerne egenandel for rusbehandling, herunder LAR
 • Gjennomgå eksisterende rusbehandlingstilbud med mål om bedre rehabilitering og forskning, samt utprøving av LAR-legemidler som er mer tilpasset den enkelte
 • Sikre tilstrekkelig økonomisk støtte til brukerorganisasjoner
 • Innføre landsdekkende, offentlig støtte til rusmiddelanalysetjenesten, slik at den blir tilgjengelig i hele Norge
 • Støtte forsøk på lokale rusreformer, for å samle kunnskap om hvilke grep som virker
 • Gi tydelige rammer for politiets arbeid på rusfeltet
 • Det skal inngå i politiets samfunnsansvar å være en viktig del av det rusforebyggende arbeidet. De skal formidle kontakt til hjelpeapparatet.
 • Politiet skal fortsatt jobbe mot ulovlig innførsel og omsetning av rusmidler.
 • Opprette rusmestringsenheter ved alle norske fengsler
 • Øke bruken av alternative reaksjoner for personer med rusproblemer som begår kriminelle handlinger. Alternative reaksjoner kan eksempelvis være narkotikaprogram med domstolskontroll, § 12-soning, forsonende soning, og EK-soning.
 • Lovfeste retten til ettervern etter endt rusbehandling eller fengselsopphold
 • Sikre et hjelpeapparat for å ivareta barns rett til en trygg oppvekst i tråd med Barnekonvensjonen.

 

Vedtatt i enstemmig landsstyre, 22. oktober 2023

Pin It on Pinterest