Av Irene Solli, nestleder i Partiet Sentrum
8. januar – Yemanedagen. En minnedag for Yemane Teferi, som døde på et asylmottak på Bømlo etter mer enn 24 år i Norge. 24 år som papirløs. Uten rettigheter, uten tilhørighet. Og også uten returrett. Yemane ble satt utenfor – gjort verdiløs – av vår egen stat og vår egen asylpolitikk.
Dessverre er ikke Yemane den eneste. Vi ser hvordan retorikken blir hardere, og stadige innstramninger i asylpolitikken blir gjennomført. Innvandringsregulerende hensyn trumfer i økende grad barns beste og menneskelige hensyn.

Politikk for mennesker

Partiet Sentrum ønsker en helhetlig tenkning i asyl-, flyktninge- og integreringspolitikken. Vi kan ikke tillate et system som gjør at menneskeliv går til grunne i landet vårt. I stedet for å gjøre mennesker verdiløse, statsløse og rettsløse må vi heller snu fokuset tilbake på enkeltmenneskene, barna og familiene.

Rett til arbeid

De samfunnsmessige oppsidene ved å gi rettigheter og arbeidsmuligheter er mange. Fra regjeringer som fra ulike ståsted har en sammenfallende interesse i å «få folk i arbeid», er det underlig å se hvordan stram asylpolitikk fratar mennesker muligheten til å delta i arbeidsliv og betale sin skatt til fellesskapet. Partiet Sentrum vil heller sikre retten til arbeid for de ureturnerbare asylsøkerne fra første dag med avslag og fram til retur blir mulig.

Nytt klageorgan

Utlendingsnemnda (UNE) er ankeinstans for UDIs vedtak. Partiet Sentrum mener at UNE ikke bidrar til nødvendig rettsikkerhet og korrekt behandling av asylsøkere. UNE må derfor erstattes med et nytt klageorgan som styrker rettssikkerheten og gir asylsøkeren mulighet til å imøtegå argumenter.
Er det grunn for å tro at de behandlingsregler UNE følger eller fortolker, gir et økende antall papirløse i Norge?
UNE har i flere sammenhenger blitt kritisert for sin saksbehandling, og flere vedtak har blitt omgjort eller avvist. Advokatforeningen har gitt konkrete forslag til endret organisering i saksgangen for å styrke både rettsikkerheten og legitimitet til UNE som instans. Endrede behandlingsregler er så langt jeg vet ikke blitt vedtatt. Det er Stortinget og regjeringens ansvar å gi vilkårene for oppholdstillatelse. Hvilken regjering eller Storting vil ta initiativ til det?

Solidaritet med andre mottakerland

Aldri før har så mange mennesker vært på flukt som følge av krig, konflikt og forfølgelse.
Partiet Sentrum mener at Norge skal ta imot flere asylsøkere selv. Og vi skal være solidariske med andre mottakerland. Vi må få på plass ordninger som konkret letter trykket i landene langs Middelhavet.
En slik solidaritet kan ikke innebære «å benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa» slik det står i regjeringens plattform. Velgere med sterkt engasjement i flyktningspørsmål må åpenbart være skuffet over vår nye regjering som ikke viser andre eller bedre takter enn vår foregående blå-blå regjering.

Amnesti for ureturnerbare

Vi har fått et engangsamnesti for lengeværende ureturnerbare. Ifølge opplysninger fra UNE er det kommet 140 søknader innen fristens utløp. 52 er avslått, 37 er gitt opphold. Opphold med begrensninger. Ikke endelig. Ikke et reelt amnesti. Partiet Sentrum vil ha amnesti for ureturnerbare etter 5 år.
For det skal finnes grenser. Både landegrenser og regelgrenser. Men helt klart også grenser for hvor lenge mennesker kan leve uten rettigheter.

Pin It on Pinterest