SATS PÅ PSYKISK HELSE!

Den psykiske folkehelsa har vært under press i lang tid. Etter pandemien opplever vi problemopphopning.Kriser og alvorlige hendelser i samfunnet, eller i livet generelt, kan skape frykt og redsel. Når det stabile og forutsigbare rakner mister mange troen på at ting kan bli bedre.

Psykiske plager og sykdom rammer mange. Tall fra blant andre Mental Helse Ungdom er alarmerende. Hvert år tar mellom 500 og 600 mennesker i Norge sitt eget liv. Psykiske lidelser koster samfunnet mangfoldige milliarder årlig. En sterkere satsing på psykisk helse vil hjelpe enkeltmennesker og spare samfunnet for store ressurser.

Både de som rammes og deres pårørende trenger håp om at det er mulig å bli frisk Vi vet at det finnes hjelp som virker. Alle trenger bekreftelse og tro på at det kan gå over med riktig hjelp. 

PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE GENERELT

Et samfunn med større forståelse for psykiske lidelser vil gjøre det lettere å søke hjelp og det vil gjøre oppfølgingen enklere.

Partiet Sentrum vil:

  1. Øke normtallet for helse- og sosialtjenester i skolen, blant annet gjennom økt tilstedeværelse av helsesykepleiere og annet helse- og sosialfaglig personell. 
  2. Styrke satsingen på lokale møteplasser, med fokus på aktivitet og mestring, for og av barn og ungdom med tilstedeværelse av trygge voksne.
  3. Jobbe målrettet for å få økt kunnskap om psykisk helse og psykiske helseplager, herunder hvordan møte sosiale mediers påvirkning på barn og unges psykiske helse. 

PSYKISK HELSE BLANT SÅRBARE BARN OG UNGE

Alt for mange barn og unge opplever å måtte vente lenge før de får den hjelpen de har behov for. Når de ikke får nødvendig hjelp, er det en fallitterklæring for helsetjenesten. 

Partiet Sentrum vil:

  1. Styrke den kommunale helsetjenesten til barn og unge slik at tilbudet treffer brukernes behov. Redusere ventetiden til det minimale.
  2. Etablere en veiledningstjeneste for personer med kjønnsinkongruens, og de som står rundt. 
  3. Øke kompetansen på blant annet spiseforstyrrelser og skolevegring i den kommunale helsetjenesten og sikre et godt, tverrfaglig tilbud. 

PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE MED EN ETABLERT PSYKISK SYKDOM

Det trengs kraftfulle tiltak for å hindre og for å behandle langvarig psykisk uhelse hos barn og unge. Det er behov for en krisepakke. Det haster, da koronatiltakene har rammet mange barn og unge hardt.

Partiet Sentrum vil:

  1. At regjeringen bevilger en krisepakke for å styrke et helhetlig behandlingstilbud både fra kommunene og Barne- og ungdomspsykiatrien, deriblant det kommunale tilbudet om ambulerende psykisk helsehjelp for ungdom.
  2. At helsevesenet retter en spesiell oppmerksomhet på umiddelbar oppfølging av barn og ungdom med familie med støttespillere etter selvmordsforsøk.
  3. Sikre en helhetlig oppfølging av ungdom med rusutfordringer. 
  4. Sikre en god overgang fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.

Forfatter

Daniel Walø

Daniel Walø

Webmaster

Pin It on Pinterest