Tag Archive for: fremhevet

Partiet Sentrum stifter nå lokallag i Kristiansand. Med på laget har vi hele bystyregruppen til Tverrpolitisk Folkeliste, deriblant sittende varaordfører i byen, Erik Rostoft. Sammen med partiets første nestleder Irene Solli, og andre fremtredende Partiet Sentrum -medlemmer i byen, har de utarbeidet en felles plattform for lokallaget de går sammen om å starte. Ambisjonsnivået er å få minst fire seter i bystyret i Kristiansand i 2023.

Det felles engasjementet for kampen mot utenforskap, og for innbyggerinvolvering, næringsliv og klima, ut fra et blokkuavhengig ståsted, gjorde det enkelt å se at Partiet Sentrum og Tverrpolitisk Folkeligste jobber for det samme. Fra nå av skal de også gjøre det under samme overskrift, i samme organisasjon: Partiet Sentrum Kristiansand. Tverrpolitisk Folkeligste vil imidlertid bestå i bystyret ut valgperioden, for å overholde kontrakten med velgerne fra 2019.

Den samlede etableringen ble kunngjort under en pressekonferanse tirsdag 27. september, hvor både NRK og regionsavisen Fædrelandsvennen møtte mannsterke opp. Hele bystyregruppen til Tverrpolitisk Folkeligste var til stede, sammen med Geir Lippestad og Irene Solli fra ledelsen i Partiet Sentrum, og flere av listekandidatene Partiet Sentrum hadde i Agder ved stortingsvalget.

Drømmen er å lede en sentrumskoamlisjon som kan være et selvstendig alternativ i kristiansandspolitikken. Sentrumspartienes tid som vedheng til enten Høyre eller Arbeiderpartiet bør gå mot slutten. I fremtiden er det Arbeiderpartiet og Høyre som må innfinne seg med rollen som vedheng til oss – istemmer Erik Rostoft og Irene Solli.

Geir Lippestad i debatt på Arendalsuka 2022.

Partiet Sentrum var sterkt til stede under Arendalsuken 2022. Nedenfor kan du se opptak av debatter hvor partileder Geir Lippestad var med.

I noen av videoene vil du kanskje trenge å spole litt framover til arrangementet begynner.

Hvorfor får ikke personer med autismespekterdiagnose den tilretteleggingen de har krav på


Alle kan jobbe med riktig bistand. Hva er utfordringene med vårt velfungerende velferdssystem?


Hva betyr barnevernsreformen for barna i fosterhjem?


Fremtidens kreftbehandling. Hver dag teller – eller?


Barn, funkis og på flukt. Hvordan ivaretar vi barn med funksjonsnedsettelser etter bosetting?

Partiet Sentrum sin logo.

Sats på psykisk helse!

Den psykiske folkehelsa har vært under press i lang tid. Etter pandemien opplever vi problemopphopning.Kriser og alvorlige hendelser i samfunnet, eller i livet generelt, kan skape frykt og redsel. Når det stabile og forutsigbare rakner mister mange troen på at ting kan bli bedre.

Psykiske plager og sykdom rammer mange. Tall fra blant andre Mental Helse Ungdom er alarmerende. Hvert år tar mellom 500 og 600 mennesker i Norge sitt eget liv. Psykiske lidelser koster samfunnet mangfoldige milliarder årlig. En sterkere satsing på psykisk helse vil hjelpe enkeltmennesker og spare samfunnet for store ressurser.

Både de som rammes og deres pårørende trenger håp om at det er mulig å bli frisk Vi vet at det finnes hjelp som virker. Alle trenger bekreftelse og tro på at det kan gå over med riktig hjelp. 

Psykisk helse blant barn og unge generelt

Et samfunn med større forståelse for psykiske lidelser vil gjøre det lettere å søke hjelp og det vil gjøre oppfølgingen enklere.

Partiet Sentrum vil:

 1. Øke normtallet for helse- og sosialtjenester i skolen, blant annet gjennom økt tilstedeværelse av helsesykepleiere og annet helse- og sosialfaglig personell. 
 2. Styrke satsingen på lokale møteplasser, med fokus på aktivitet og mestring, for og av barn og ungdom med tilstedeværelse av trygge voksne.
 3. Jobbe målrettet for å få økt kunnskap om psykisk helse og psykiske helseplager, herunder hvordan møte sosiale mediers påvirkning på barn og unges psykiske helse. 

Psykisk helse blant sårbare barn og unge

Alt for mange barn og unge opplever å måtte vente lenge før de får den hjelpen de har behov for. Når de ikke får nødvendig hjelp, er det en fallitterklæring for helsetjenesten. 

Partiet Sentrum vil:

 1. Styrke den kommunale helsetjenesten til barn og unge slik at tilbudet treffer brukernes behov. Redusere ventetiden til det minimale.
 2. Etablere en veiledningstjeneste for personer med kjønnsinkongruens, og de som står rundt. 
 3. Øke kompetansen på blant annet spiseforstyrrelser og skolevegring i den kommunale helsetjenesten og sikre et godt, tverrfaglig tilbud. 

Psykisk helse blant barn og unge med en etablert psykisk sykdom

Det trengs kraftfulle tiltak for å hindre og for å behandle langvarig psykisk uhelse hos barn og unge. Det er behov for en krisepakke. Det haster, da koronatiltakene har rammet mange barn og unge hardt.

Partiet Sentrum vil:

 1. At regjeringen bevilger en krisepakke for å styrke et helhetlig behandlingstilbud både fra kommunene og Barne- og ungdomspsykiatrien, deriblant det kommunale tilbudet om ambulerende psykisk helsehjelp for ungdom.
 2. At helsevesenet retter en spesiell oppmerksomhet på umiddelbar oppfølging av barn og ungdom med familie med støttespillere etter selvmordsforsøk.
 3. Sikre en helhetlig oppfølging av ungdom med rusutfordringer. 
 4. Sikre en god overgang fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.
Geir Lippestad snakker foran forsamling på Stolthetsparaden 2022.

18. juni gikk Stolthetsparaden 2022 i Oslo, og Partiet Sentrum var sterkt representert. Partileder Geir Lippestad holdt appell.

Der lover han bla. at Partiet Sentrum i Oslo skal gå til valg på å innføre CRPD som standard på kommunenivå.

Bildet viser partileder Geir Lippestad foran et lysbilde.
Bildet viser partileder Geir Lippestad foran et lysbilde.

Tilbudet til familier som har barn og unge med funksjonsnedsettelser skal ikke avhenge av hvor i landet man bor. Derfor vedtok Partiet Sentrum følgende resolusjon på Landsmøtet 2022:

Vi trenger et nasjonalt kompetansetilbud for å sikre rettssikkerheten til familier med barn som har funksjonsnedsettelser

Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sammensatte behov.

Tjenestene skal være basert på vurderinger av den enkeltes behov, og at alle skal ha lik tilgang til tjenester, uavhengig av forhold som for eksempel diagnose, alder og bosted og boform. Tjenestetilbudet skal være helhetlig og koordinert, se hele mennesket, med både den somatiske og psykiske helsen i sammenheng. Tjenestetilbudet skal også ha mangfoldskompetanse og kunnskap slik at det er representativt for hele befolkningen.

I dag må familiene selv ta et altfor stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene. Kvaliteten på tjenestene er avhengig av hvor du bor, slik skal det ikke være.

Vi viser til Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser (2020-2021). Revisjonen mener det er alvorlig at tjenestene til familier med barn som har funksjonsnedsettelser, er avhengig av hvor de bor. Og at familiene selv må ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene. Riksrevisjonen mener videre det er kritikkverdig at staten ikke har fulgt opp godt nok at koordinatorordningen fungerer i samsvar med intensjonene.

Videre vil inkorporeringen av CRPD i menneskerettighetsloven nødvendiggjøre lettere tilgang til juridiske rettigheter.

Partiet Sentrum mener at Norge trenger et nasjonalt kompetansetilbud for familier med barn med behov for store og sammensatte tjenester. Tilbudet skal ha ansvar for koordineringen av statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester. Etter ønske fra familiene, skal kommunen være forpliktet til å innhente faglige råd fra tilbudet.

Tjenesten til familiene skal ikke være avhengig av økonomien til kommunen de bor i. Kommunen bør derfor ha krav på 100% statlig refusjon til av utgifter til de som har behov store og sammensatte tjenestene.

Partiet Sentrum krever at regjeringen følger opp Riksrevisjonens rapport med konkrete tiltak.

Kristin Walstad står foran lydbilde med teksten Papirløses Rettigheter.

Partiet Sentrum mener at ingen mennesker er ulovlige, og at alle skal ha rett til helsehjelp. Derfor vedtok et enstemmig landsmøte følgende resolusjon på Landsmøtet 2022:

Ingen mennesker er ulovlige, alle har rett til helsehjelp! 

Hele vår helselovgivning bygger på at helsehjelpen skal være nødvendig, forsvarlig og omsorgsfull. 

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har senest i sin sjette rapport om Norge (2020) kritisert Norge for brudd på menneskerettighetene ved ikke å tilby papirløse migranter helsehjelp på linje med resten av befolkningen. I rapporten ber FN Norge om å sørge for at papirløse migranter og EU-borgere uten helsekort får tilgang til helsetjenester i løpet av de neste 24 månedene.

Dette understøttes videre av oppropet fra Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Norsk psykologforening og flere humanitære organisasjoner «Vi er helsepersonell. La oss gjøre jobben vår» (2020). I oppropet sies det blant annet: «Som leger, sykepleiere og psykologer er vi forpliktet til å hjelpe de med sykdom eller lidelser til å gjenvinne sin helse. Vi skal helbrede, lindre og trøste. Et regelverk som forskjellsbehandler eller ekskluderer enkelte grupper, er ikke forenlig med vår yrkesetikk. Rett til helsetjenester må ta utgangspunkt i individets medisinske og psykologiske behov – ikke innvandringsregulerende hensyn». 

Vi forventer at #helseministeren følger opp kritikken fra #FN innen tidsfristen.

Partiet Sentrum mener at § 5 bokstav a i forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket må endres, slik at de som allerede er i landet, får helsetjenester på linje med andre borgere. 

Vi trenger en finansieringsordning for behandlere, slik at disse kan få refundert utgifter til helsehjelp gitt til pasienter utenfor folketrygden. Behandlere bør få dekket 100 prosent av kostnadene fra helsemyndighetene.

Helsepersonell i Norge må gis opplæring i papirløses helserettigheter. Autorisert helsepersonell og deres arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert om gjeldende lovverk. Vi mener det bør opprettes en nasjonal telefonlinje for helsepersonell etter modell fra Sverige, som kan være en ressurs for både pasienter og behandlere med tanke på rettigheter og muligheter.

Norge må se til Nederland der personer uten oppholdstillatelse har rett på øyeblikkelig hjelp og «medisinsk nødvendig hjelp», inkludert svangerskapsomsorg og fødselshjelp. En kommisjon definerte «medisinsk nødvendig hjelp» som hjelp basert på eksisterende nasjonale veiledere, protokoller og etiske retningslinjer uten hensyn til oppholdstid i landet eller betalingsevne.

Derfor mener Partiet Sentrum også at papirløse må innlemmes i fastlegeordningen. Fastlegen har hovedtyngden av behandlingsansvaret og utgjør navet i primærhelsetjenesten. Samtidig erkjenner vi at fastlegeordningen er i krise, 120 000 mennesker står i dag uten fastlege. Dette truer menneskers grunnleggende trygghet og sikkerhet, derfor må fastlegeordningen styrkes. 

Retten til nødvendig, forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp gjelder for alle! 

Kjære alle Sentrums venner. Dette er en stor dag for oss.

Det første fysiske landsmøte som avholdes i Partiet Sentrum. Vi er over 120 mennesker til stede. Alle fylker stiller med delegater. Engasjementet er stort. De fleste som er her betaler reise, opphold og mat av egne sparepenger. Sentrum er blitt bygget av frivillig tillitsvalgte som ikke har andre ambisjoner enn det aller viktigste.

 • Vi er her fordi vi vil arbeide for en klode som også våre barnebarn kan glede seg over.
 • Vi er her fordi vi vil at framtidens næringsliv går hånd i hånd med Bærekraftsmålene så Norsk industri blir løsningen, og ikke problemet.
 • Vi er her fordi vi vil kjempe kampen mot utenforskap. Alle skal få muligheten til arbeid, utdannelse og deltakelse i samfunnet. I dag opplever alt for mange å falle utenfor samfunnet. Det er ikke bra for den enkelte, og fører til enorme kostnader for samfunnet.

Vi bygger ikke vår politikk på religion, eller gamle ideologier utformet for å løse fortidens problemer. Vi vil løse framtidens utfordringer, og gjøre det basert på kunnskap og forsking. All vår politikk bygger på FN sine Bærekraftsmål. Det er det kunnskapsbaserte kartet til for en framtid som blir trygg, god og framgangsrik for flest mulig mennesker.

Vi er det eneste Norske partiet som har systematisk gjort de 17 Bærekraftsmålene med sine 169 konkrete delmål om til et partiprogram aktuelt for oss som lever her i Norge. Vi har konkretisert hvert delmål til en Norsk kontekst, og til praktisk politikk. Det ville kanskje vært kommunikasjonsmessig enklere å bygge partiet på slagord og ideologiske løsninger. «Nei til bompenger» eller «Nei til dyrere strøm» er sikkert slagord som får overskrifter, men sentrum skal bygges sten for sten med kunnskapsbaserte løsninger der alltid de som trenger det mest skal bli prioritert først.

Hva har vi fått til sammen?

Sentrum ble registret som politisk parti januar 2021.  Fram til Landsmøtet i juni, ble organisasjonen bygget i rekordfart. Vi fikk fylkeslag i alle fylker, lokallag mange steder, og vårt eget ungdomsparti, Unge Sentrum, har vært en viktig kraftkilde helt fra starten. Over 1 200 personer meldte seg inn. Politiske utvalg er satt sammen på de fleste politikkområder.

2 måneder etter at vårt politiske program ble vedtatt, stilte vi lister med lokale medlemmer i alle valgkretser ved stortingsvalget. Ressursene var små, men engasjementet var stort. Vi fikk 7 834 stemmer.

Vi fortsetter å bygge organisasjonen. Partiets første generalsekretær er ansatt- Andres Møller-Stray. Vi har stor tro på at han skal bistå alle de frivillige i fylkene på en slik måte at vi kan løfte oss videre.

Nå er vi her. Vårt første fysiske landsmøte. Vi skal inn i kommunestyrene neste år. Vise at vi er relevante i lokalpolitikken og lokalpressen. På den måten skal vi få ut vår politikk i praksis, gjøre positive endringer i menneskers dagligliv, og bygge oss opp slik at vi ved neste Stortingsvalg også  blir et Stortingsparti. Noen utenfra sier det blir vanskelig. Det kan være de har helt rett, men ingen i dette rommet har engasjert seg i partiet Sentrum for å seile i medvind fra første stund. Det som engasjerer oss er å bruke den tiden som er nødvendig for å skape et nytt parti med en helhetlig politikk som løser dagens utfordringer. Hva vi skal leve av? Hvordan vi skal nå klimamålene? Hvordan vi skal løfte de av oss som trenger det mest?

Konkret politikk

Klima og miljø

Som vår ungdomspartileder Simen Bondevik sa på Nyhetsmorgen på TV2 i dag: «Vi er det mest ambisiøse klima- og miljøpartiet i Norge.» Vi er tydelige på at Oljealderen må gå mot slutten. Vi må bruke de 15 neste årene til massive og kloke investeringer i vannkraft, vindkraft, solenergi, og utrede kjernekraft. Norge er en energistormakt. Det må vi forbli. Våre inntekter og velferd sikres ved å selge energien til våre venner i Europa. Å stenge ned internasjonal handel med energi, vil ikke løse klimautfordringene eller sikre Norge inntekter. Ren norsk energi kommer i stedet for olje og kull. Utenlandskabler må forbli og utbygges. Norske strømkunder må samtidig sikres ved makspriser og strømstøtte.

Klima og miljøsaker er også lokalpolitikk. Utenfor Oslo, hvor vi nå befinner oss, og langs kysten helt sør til svenskegrensen, ligger Oslofjorden. En vakker fjord sett fra overflaten, men fjorden er i ferd med å dø.  Massiv forurensing gjør at vannkvaliteten og forholdene på havbunnen er elendig. Fisken dør.  Det må gjøres en massiv felles innsats fra både staten og alle kommunene rundt Oslofjorden for å rense opp fjorden og stoppe utslipp. Dette gjelder ikke bare Oslofjorden. Over hele landet sliter vi med forurensing til vann, fjord og hav. Sentrum vil slåss for fiskeressurser og rene fjorder over hele landet. Dette er miljøsaker vi kan løfte, og satse på frem mot kommunevalget. Sentrum tar ansvar.

En annen lokal miljøsak vi må jobbe med frem mot valgkampen, er byggsektoren. Byggeprosjekter slipper ut en stor andel av klimagassene i norske kommuner. Hvordan er det hos dere? Lager kommunen retningslinjer for klimagassutslipp fra byggeplasser? Burde retningslinjene vært bedre? Alle kommuner må sette krav om utslippsfrie byggeplasser.

Økonomisk utvikling

Som Simen også påpekte i morges: Vi skal sette av 1% av oljefondet til et nytt innlands investeringsfond. Ny industriutvikling i Norge. Det vil utgjøre ca. 100. Milliarder kroner. Dette blir er kraftig omstillingsfond som skal investere i alle regioner i landet.  Det er viktig kapital for de som har gode ideer til å starte nye grønne næringer rundt omkring i landet eller utvikle eksisterende bedrifter for framtiden. Dette vil være en nasjonal ordning som samtidig er viktig lokalpolitikk. Reglene for offentlige og kommunale innkjøp fra nye bedrifter må bli lettere slik at vi får fart i innovasjonen.

Vi må jobbe politisk for de som ønsker å skape nye arbeidsplasser i din kommune, for at det skal legges godt til rette for dem. I kommunevalget går vi til valg på at kommunen du bor i skal lage et investeringsfond for å støtte oppunder grønne nyetableringer. Selv om vi er en stormakt innen energi og fisk, trenger vi flere næringer for framtiden.

Utenforskap

Det er de som trenger det mest som skal løftes først. Historisk har ingen grupper blitt løftet uten samtidig politisk makt. Arbeiderne ble løftet at AP. Bøndene av Senterpartiet. Næringslivet av Høyre. Sentrum er til for de som i dag opplever å falle utenfor. Partiet Sentrum ønsker å anerkjenne og å fremme mangfoldet i samfunnet.

Hvordan kan vi lage lokal politikk relatert til utenforskap? Hvilke problemer skal vi løse lokalt hos deg? Vi må snakke med de frivillige organisasjonene og interessegruppene til de vi ønsker å hjelpe. De har gode forslag.

Arbeid og utdannelse

100 000 mennesker med funksjonsnedsettelse ønsker å komme inn i arbeidslivet. Vi må vekk fra dugnad og over til rettigheter. Tiden er inne for å ta i bruk de samme virkemidlene som ble benyttet for å få kvinner ut i arbeidslivet. Vi må få en kvoteringsordning i stat og kommune som gir rett til arbeid i offentlig sektor for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi trenger arbeidskraften. Det må også etableres kvoteringsordninger i høyere utdannelse slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne får mulighet til å ta utdannelse. Utdannelse er nøkkelen til arbeid.

Norges handikapforbund sier at BPA er det viktigste likestillingsverktøyet for funkiser. Kommunene vegrer seg på grunn av kostnader. Det må etableres statlige refusjonsordninger som gir 100% refusjon til kommunene der BPA brukes for å gi mennesker et aktivt liv. Sammen med studiementorordninger og funksjonsassistanse er veien kort til deltakelse i det ordinære arbeidslivet og studentliv. Sentrums svar på dette skal være: I dette valget skal vi bygge opp BPA i vår kommune, samt arbeide for statlig refusjonsordninger.

Universell utforming

Vi som politikere må ha som mål å bygge ned samfunnskapte barrierer. Det et ikke barnet eller arbeidstakeren i rullestol som er problemet, det er trappen eller den manglende lederlinje eller teleslyngen. Norge må bli universelt utformet slik at fysiske hindringer ikke er i veien for deltakelse. I kommunevalgkampen blir dette viktig. Vi skal være en garantist for å slåss for et universelt utformet lokalmiljø i alle kommuner vi kommer inn i. Det samme gjelder universell utforming av digitale flater. Digitalt utenforskap seiler opp til å bli en av våre store samfunnsutfordringer. Tilpasningen og tilretteleggingen må være på plass, allerede FØR behovet er der.

Psykisk helse

Psykisk helse er en av de viktigste områdene for Sentrum. Mental Helse Ungdom slapp akkurat en ny undersøkelse der det er svært alarmerende funn om hva ungdom sliter med etter pandemien. Status Ung 22. 1 av fire har vurdert å ta sitt eget liv. 4 av 5 opplyser at de har vært ensomme. Mange av disse oppsøker ikke hjelp fordi hjelpen ikke er lett tilgjengelig. Sentrum vil at lavterskeltilbud skal utvikles i alle kommuner. Det må bli lett for barn og unge å få hjelp. Når man er så langt nede, og får beskjed om at du må stå måneder i kø for å få hjelp, kontakter mange ikke hjelpeapparatet igjen. Noe av det jeg er mest stolt over etter valgkampen, er at vi fikk terningkast seks på Mental Helses partigjennomgang, vårt partis politikk ble kåret til den beste på feltet. Det er fordi vi ser at vi må bruke ressurser på å lage hjelpetiltak, og de må lages på lavterskelnivå. Ja, det koster mye penger å gjøre det, men det koster enda mer å la være.

Mangfold

Kultursensitivitet er et viktig ord for oss i Sentrum. Når vi aksepterer at mennesker er forskjellige, må vi ta innover oss at forskjelligheten får følger for hvordan samfunnet skal være. Vi må ha regler og ordninger som er tilpasset at vi er forskjellige. Det er bra at vi er forskjellige. Kultursensitivitet i barnevernet og helsetilbud er svært viktig for at alle skal få likeverdige tjenester og like muligheter. Sentrum er ikke et parti som har religion som utgangspunkt for sin politikk, men religion er svært viktig for mange mennesker i Norge. Det må vi respektere og bli bedre til å tilrettelegge for i statlige og kommunale tjenester slik at de blir relevante for flere.

Diskriminering

SIAN forsøker å lage kvalm, med smålige markeringer og demonstrasjoner, rettet mot minoriteter i Norge. Hvordan skal vi møte det? Skal vi kaste stein? Nei. Skal vi gå til motangrep? Nei. Skal vi innskrenke ytringsfriheten? Nei. Skal vi være handlingslammet? Slettes ikke.

Straffbare ytringer er straffbare handlinger. Flere uttalelser fra SIAN er rett og slett straffbare. La oss hjelpe de SIAN rammer med å anmelde trusler og hat retorikk til politiet. Sakene må følges helt opp til Riksadvokaten.

Andre ytringer de kommer med, er diskriminerende. La oss hjelpe de som rammes med å gå til diskrimineringsombudet.

Selvbildet til de som tror de er de eneste menneskene som skal få lov til å være her i landet er nesten ikke til å tro. La oss utfordre det, med å vise at vi er mangfoldige, og alle hører hjemme her.

Flyktninger

De som trenger oss aller mest er flyktninger og asylsøkere.  Mustafa saken viste oss hvor dårlig Norge behandler mindreårige asylsøkere. Asylsøkere som kommer til Norge, bør raskt ut i kommunen for å få de samme mulighet som alle andre. Barn skal ikke oppleve å leve i et ingenmannsland uten muligheter i hele sin oppvekst. Ingen blir friske av å ikke få være med i samfunnet. Barn som utestenges skades, og kan etter hvert også bli en fare for samfunnet. Barnevernet må være for alle barn, også de som er her som asylsøkere eller uten lovlig opphold.

Eldre

Eldrebølgen er et ord som ofte brukes i negativ forstand i Norge, som om det var en negativ ting at mennesker lever lenger. Men, eldrebølgen er jo egentlig en fin ting. La oss ikke diskreditere en hel gruppe mennesker som har mange ressurser. Vi må finne ut hvordan de som lever lenge i samfunnet skal få bidra i samfunnet. De har masse kompetanse, og må få være en ressurs. Og vi må passe på at velferdsteknologien er teknologi mennesker som skal bruke den skjønner. Eldre er ikke en gruppe som lever på siden av samfunnet, men en del av samfunnet. Og de blir heldigvis stadig flere. Hvordan kan vi i samarbeid med ideell sektor i din kommune for at flere eldre kan få lov til å bidra i samfunnet.

Veien fremover

Det er mange grupper som opplever utenforskap. Når vi jobber for dem, er vi ikke et særparti. Vi er et parti som jobber for alle grupper som opplever utenforskap. De er veldig mange. Når vi får det inn i våre lokale partiprogram, viser vi at vi er et parti for alle, men hvor prioriteringen er klar – de som trenger det mest, løftes først.

Veien fram til kommunestyresalen går gjennom at vi bygger organisasjonen videre. Vi må bli flere. Flere blir vi når vi er tydelig på lokale saker som engasjerer. Vi skal slåss for næringslivet, klima og miljø og alle de som trenger en hånd å holde i for å kunne delta på lik linje som andre i samfunnet.

Som min oldefar sa, da han var med på å starte den første skolen i Norge for utviklingshemmede jenter:

Alle har rett til å bli den beste utgaven av seg selv.

Bare på den måten kan vi utvikle samfunnet vårt videre for alle som bor her.

Tusen takk.

Her kan du se opptak fra Partiet Sentrums landsmøte 2022.

Lørdag 28. mai

Søndag 29. mai